Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) to chrząszcz, który do przetrwania potrzebuje starych pni buków, w których samica składa jaja. Według danych monitoringowych nawet 75% osobników lokalnej populacji wybiera na siedlisko życia składowane drewno bukowe, pozyskane z wycinki lasu. Drewno z larwami jest wywożone z lasu i wykorzystywane np. do produkcji węgla drzewnego. Rozwój larw żerujących w martwym drewnie trwa od 2 do 4 lat. Dorosłe osobniki pojawiają się od czerwca do początków września i żyją krótko, żywiąc się sporadycznie, np. sokiem wyciekającym ze zranionych drzew. Larwy nadobnicy są zjadane m.in. przez dzięcioły.

a)Określ zmianę, jakiej uległa populacja nadobnicy alpejskiej w Polsce w ostatnim czasie. Uwzględnij liczebność i zasięg występowania tego owada.
b)Określ, czy nieskładowanie uzyskanego drewna bukowego w lesie w okresie letnim mogłoby wpłynąć na populację nadobnicy alpejskiej korzystnie, czy – niekorzystnie. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do jej cyklu rozwojowego.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie zmiany, jakiej uległa populacja, uwzględniające mniejszą liczebność i węższy zasięg występowania.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź

Liczebność populacji nadobnicy alpejskiej i zasięg jej występowania w Polsce zmniejszyły się.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za stwierdzenie, że opisane działania człowieka byłyby korzystne dla populacji nadobnicy alpejskiej, i poprawne uzasadnienie, uwzględniające cykl rozwojowy tego owada.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź

Korzystnie, bo samice nie składałyby jaj w składowanym drewnie, które z jajami / larwami nadobnicy jest wywożone z lasu.