Biologia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (stary) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę błony komórkowej.

Na podstawie: C. Hickman, L. Roberts, A. Larson, Integrated principles of zoology, New York 2001.

a)Określ, która z widocznych na rysunku cech budowy przedstawionej błony świadczy o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej.
b)Oceń, czy poniższe informacje dotyczące budowy błony komórkowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa błony komórkowej mają budowę symetryczną względem siebie. P F
2. Cząsteczki fosfolipidów mogą zmieniać swoje położenie w obrębie dwuwarstwy. P F
3. Dwuwarstwa fosfolipidowa jest tym bardziej płynna im więcej występuje w niej fosfolipidów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe. P F
Rozwiązanie: 

(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za określenie widocznej na rysunku cechy budowy świadczącej o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej, czyli obecności cząsteczek cholesterolu.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
obecność cholesterolu

Uwaga:
Do uznania: „obecność glikokaliksu” „obecność glikoprotein powierzchniowych”, „obecność glikoprotein”.

(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1. – F, 2. – P, 3. – F