Biologia - Matura Maj 2020, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień
a)Uzupełnij poniższy schemat tak, aby prawidłowo ilustrował krążenie krwi w dużym i małym obiegu krwi człowieka. Wpisz w wyznaczone miejsca nazwy obiegów krwi oraz właściwe nazwy naczyń krwionośnych – wybierz je spośród wymienionych poniżej.
żyły główne
tętnice płucne
aorta
żyły płucne

1. Obieg

lewa komora.....................tkanki ciała.....................prawy przedsionek

2. Obieg

prawa komora.....................płuca.....................lewy przedsionek

b)Określ rolę małego obiegu krwi w funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Rozwiązanie

a)
(0-2)

Zasady oceniania
2 p. – za poprawne uzupełnienie całego schematu, tj. wpisanie właściwych nazw obu obiegów krwi oraz nazw naczyń krwionośnych obu obiegów.
1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu dotyczącego tylko jednego obiegu krwi - wpisanie nazwy obiegu i jego naczyń krwionośnych.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. Obieg duży / obwodowy

lewa komoraaortatkanki ciałażyły główneprawy przedsionek

2. Obieg mały / płucny

prawa komoratętnice płucnepłucażyły płucnelewy przedsionek

b)
(0-1)

Zasady oceniania
1 p. – za poprawne określenie roli małego obiegu krwi w organizmie człowieka, uwzględniające wymianę gazową zachodzącą w płucach.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Rolą małego obiegu krwi jest natlenowanie krwi i usunięcie z niej dwutlenku węgla w płucach.
  • Mały obieg krwi zapewnia zaopatrzenie krwi w tlen.
  • W małym obiegu krwi zachodzi wymiana dwutlenku węgla na tlen / wymiana gazowa.