Biologia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu wybrane etapy procesu zachodzącego w komórkach eukariotycznych.

Na podstawie: A. Salyers, D. Whitt, Mikrobiologia, Warszawa 2012.
a)Podaj nazwy etapów oznaczonych na schemacie numerami I i II oraz określ ich lokalizację w komórce.

Nazwa etapu I:   Lokalizacja:
Nazwa etapu II:   Lokalizacja:

b)Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Łącznie w przebiegu obu prezentowanych etapów zachodzi czterokrotnie dehydrogenacja z wytworzeniem NADH. P F
2. Pośrednie produkty etapu II mogą być wykorzystywane do syntez niektórych aminokwasów. P F
3. Oba etapy (I i II) przedstawionego procesu, dostarczają komórce wysokoenergetycznych cząsteczek. P F

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Zasady oceniania
1 p. – za podanie poprawnych nazw i lokalizacji przedstawionych na schemacie dwóch etapów oddychania komórkowego.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Nazwa etapu I: reakcja pomostowa / oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu
Lokalizacja: matriks mitochondriów / mitochondrium

Nazwa etapu II: cykl Krebsa / cykl kwasu cytrynowego
Lokalizacja: matriks mitochondriów / mitochondrium

b)
(0−1)

Zasady oceniania
1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1. – P; 2. – P; 3. – F (P?)

Uwagi od BiologHelp:
W kluczu od CKE odpowiedź do punktu 3. pytania P/F można podważyć, ponieważ acetylo-CoA, który jest produktem etapu I (reakcji pomostowej) zawiera wiązanie wysokoenergetyczne, a zatem może być uznany za cząsteczkę wysokoenergetyczną. W etapie II (cykl Krebsa), zgodnie ze schematem dołączonym do zadania, powstaje ATP, które również będzie zaliczać się do związków wysokoenergetycznych (w praktyce w cyklu Krebsa powstaje bezpośrednio GTP, który następnie służy do odtworzenia ATP). Zdanie 3. nie jest zatem wystarczająco precyzyjne aby uznać je za fałsz. W związku jednak z brakiem w podstawie programowej wytycznych co do wiedzy o wiązaniu wysokoenergetycznym w acetylo-CoA uznane powinny zostać oba warianty odpowiedzi.