Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Paprotniki Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono proces przemiany pokoleń u paproci.

Cykl życiowy - schemat
a)Podaj nazwę i sposób rozmnażania się roślin (pokoleń) oznaczonych na schemacie numerami I i II.

I
II

b)Zaznacz na schemacie literą R strukturę, w której zachodzą podziały mejotyczne.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne podanie nazw obu pokoleń i określenie sposobów ich rozmnażania – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– I gametofit – płciowo / płciowo przez gamety
– II sporofit – bezpłciowo płciowo / bezpłciowo płciowo przez zarodniki (mejospory)

Uwagi od BiologHelp:
Wykreślono nieaktualną odpowiedź CKE do zadania. Aktualnie uważa się, że zarodniki powstałe w procesie mejozy (mejospory) biorą udział w rozmnażaniu płciowym (zarówno u roślin jak i grzybów). Można zatem stwierdzić, że sporofit jest pokoleniem rozmnażającym się płciowo (należącym do płciowego cyklu życiowego). Wiąże się to z założeniem, że rozmnażanie, w trakcie którego powstaje zmienność genetyczna organizmów określane jest mianem płciowego i tylko rozmnażanie bezpłciowe daje początek organizmom identycznym genetycznie w stosunku do osobnika rodzicielskiego. Spojrzenie takie zgodne jest m.in. z:

  • Guzik, M., Kozik, R., Zamachowski, W. (2020) "Biologia na czasie 2". Nowa Era.
  • Szweykowska, A., Szweykowski, J. (2023). "Botanika" T. 1. PWN.
  • Evert, R. F., Eichhorn, S. E. (2012) "Raven Biology of Plants Eighth Edition". W. H. Freeman and Company.
  • Urry, A. L., Cain, M. L., Wasserman S. A., Minorsky, P.V., Orr, R.B., Campbell N.A. (2022). "Campbell Biology 12th Edition". Pearson.

Należy brać pod uwagę, że nadal można spotkać się z opracowaniami zawierającymi dawną wersję, gdzie sporofit traktowany jest jako pokolenie rozmnażające się bezpłciowo.

b)
Za prawidłowo zaznaczoną na schemacie strukturę paproci, w której zachodzą podziały mejotyczne – 1 pkt

Poprawna odpowiedź

Cykl życiowy paproci