Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Enzymy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schemacie przedstawiono zmiany energii substratów i produktów reakcji zachodzącej bez udziału enzymu.

Zmiany energii w reakcji enzymatycznej
a)Ustal, czy schemat przedstawia reakcję kataboliczną, czy anaboliczną. Odpowiedź uzasadnij.
b)Dorysuj na schemacie krzywą, która będzie obrazowała zmiany energii podczas reakcji zachodzącej z udziałem enzymu.
c)Określ, jaką rolę w przebiegu reakcji pełni enzym.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne określenie typu reakcji i uzasadnienie – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Reakcja kataboliczna, ponieważ poziom energetyczny substratów jest wyższy niż produktów tej reakcji / podczas reakcji uwalniana jest energia.

b)
Za prawidłowe narysowanie krzywej – 1 pkt
Wykres

c)
Za określenie roli enzymu w przebiegu tej reakcji – 1pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:
– Enzym obniża energię aktywacji reakcji. – Jest katalizatorem reakcji.