Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 8.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Wśród węglowodanów, w zależności od ich budowy, wyróżnia się monosacharydy – pojedyncze monomery, które mogą tworzyć większe cząsteczki: oligosacharydy (2–10 monomerów), oraz polisacharydy, zbudowane z więcej niż 10 monomerów. Na schemacie I przedstawiono reakcję kondensacji dwóch cząsteczek glukozy (monomeru), w wyniku której powstaje disacharyd, a na schemacie II – dwa disacharydy, z których każdy zbudowany z dwóch różnych monomerów.

Na podstawie: B.D. Hames, N.M. Hooper, Biochemia. Krótkie wykłady, Warszawa 2002, s. 310.
a)Podpisz powyższe wzory disacharydów w miejscach oznaczonych literami A–C. Ich nazwy wybierz spośród wymienionych.

Nazwy disacharydów: sacharoza, celobioza, trehaloza, maltoza, laktoza.

b)Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Między dwiema cząsteczkami glukozy podczas reakcji kondensacji powstało wiązanie

  1. kowalencyjne – glikozydowe.
  2. wodorowe – glikozydowe.
  3. kowalencyjne – estrowe.
  4. jonowe – glikozydowe.

Rozwiązanie

a)
(0-1)
  1. maltoza
  2. laktoza
  3. sacharoza

b)(0-1)

A

Wskazówki

a)
W zadaniu są przedstawione, występujące często w organizmach, 3 disacharydy, w których podpisano ich monomery (cząsteczki, z których są zbudowane) Do jego rozwiązania potrzebujesz wiedzy na temat składu chemicznego disacharydu (dwucukru) występującego w mleku, disacharydu używanego do słodzenia napojów i potraw oraz disacharydu powstającego podczas rozkładu skrobi.

b)
Zauważ, że podczas tworzenia wiązania wydzielana jest cząsteczka wody, ponieważ jest to reakcja kondensacji. W tego typu reakcji powstają wiązania kowalencyjne (podobnie jak podczas tworzenia dipeptydu z 2 aminokwasów). A ponieważ jest to wiązanie między 2 cząsteczkami cukru, więc jego nazwa to odzwierciedla.