Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 12.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Oblicz

Rozpuszczalność molową substancji trudno rozpuszczalnej w wodzie wyrażamy za pomocą stężenia molowego nasyconego roztworu tej substancji i oznaczamy literą S. Często używaną wielkością dla substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie jest iloczyn rozpuszczalności, oznaczany symbolem Kso lub Ir. Iloczyn rozpuszczalności jest to iloczyn stężeń jonów powstałych w wyniku dysocjacji substancji rozpuszczalnej w nasyconym roztworze tej substancji, podniesionych do odpowiednich potęg, będących współczynnikami stechiometrycznymi w równaniu dysocjacji tej substancji.

AxBy ⇄ xAy+ + yBx−
KSo = [Ay+]x · [Bx−]y

Oblicz rozpuszczalność molową wodorotlenku magnezu w wodzie, jeżeli jego iloczyn rozpuszczalności wynosi 3,2 · 10−11.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

Mg(OH)2 → Mg2+ + 2OH

KSo = [Mg2+] · [OH]2
KSo = S · (2S)2
KSo = 4S3

S3 = KSo4

S = 3KSo4

S = 33,2 · 10−114 = 30,8 · 10−11 = 38 · 10−12

S = 2 · 10−4 mol/dm3