Chemia - Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 29.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Oblicz

W kolbie umieszczono 1,0 g tlenku wapnia, dodano 100 cm3 wody, wymieszano i kolbę zamkniętą korkiem pozostawiono na kilka godzin. Następnie pobrano trochę roztworu i w temperaturze 25°C zmierzono jego pH. Po pewnym czasie pomiar powtórzono, ale wartość pH nie zmieniła się i wynosiła 12,33. Przyjęto, że cały tlenek wapnia przereagował zgodnie z równaniem:

CaO + H2O → Ca(OH)2

i ustaliła się równowaga między fazą stałą a roztworem:

Ca(OH)2 ⇄ Ca2+ + 2OH

Oblicz wartość iloczynu rozpuszczalności (Ks) wodorotlenku wapnia w warunkach doświadczenia.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku.
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody, ale popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody albo brak rozwiązania.

Rozwiązanie
pOH = 14 – pH = 1,67
[OH]= 10–1,67 = 0,0214 mol·dm–3
[Ca2+]= 0,5 [OH] = 0,0107 mol·dm–3
Ks = [Ca2+]·[OH]2
Ks = 0,0107 · 0,02142 = 4,9·10–6