Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 13.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Mączka dolomitowa to produkt, którego głównymi składnikami są węglan wapnia i węglan magnezu.
Próbkę mączki dolomitowej o masie 10 gramów, zawierającej 1% zanieczyszczeń, poddano działaniu kwasu solnego, którego użyto w nadmiarze. W reakcjach przebiegających zgodnie z równaniami:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

wydzieliło się 2,4 dm3 tlenku węgla(IV). Objętość gazu zmierzono w warunkach normalnych.

13.1. (0–2)

Oblicz zawartość procentową (w procentach masowych) węglanu wapnia w badanej mączce dolomitowej. Przyjmij, że zanieczyszczenia nie brały udziału w reakcji z kwasem solnym.

13.2. (0–1)

Mączka dolomitowa może być stosowana do poprawiania jakości gleby.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Trudno rozpuszczalne w wodzie węglany wapnia i magnezu reagują z obecnymi w glebie jonami (H3O+ / OH), w wyniku czego przekształcają się w rozpuszczalne wodorowęglany. W wyniku tego procesu pH gleby (maleje / wzrasta), dlatego mączka dolomitowa może być stosowana do (alkalizacji / zakwaszania) gleby o zbyt (niskim / wysokim) pH.

Rozwiązanie

13.1. (0–2)

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach.
1 p. – zastosowanie poprawnej metody, ale
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
lub
– niepodanie wyniku w procentach.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku końcowego od przyjętych zaokrągleń.

Poprawne rozwiązanie
mpróbki = 10 g
%(CaCO3 i MgCO3) = 99%
VCO2 = 2,4 dm3
MCaCO3 = 100 g ⋅ mol−1   MMgCO3 = 84 g ⋅ mol−1
Vmol. gazu = 22,4 dm3 ⋅ mol−1 w warunkach normalnych

1)
nCO2 = VCO2Vmol. gazu  i  nCO2 = nCaCO3 + nMgCO3
VCO2Vmol. gazu = nCaCO3 + nMgCO3
nMgCO3 = VCO2Vmol. gazu − nCaCO3

2)
mCaCO3 + MgCO3 = nCaCO3 ⋅ MCaCO3 + nMgCO3 ⋅ MMgCO3
i mCaCO3 + MgCO3 = 99% ⋅ mpróbki
0,99 ⋅ mpróbki = nCaCO3 ⋅ MCaCO3 + nMgCO3 ⋅ MMgCO3

0,99 ⋅ mpróbki = nCaCO3 ⋅ MCaCO3 + (VCO2Vmol.gazu − nCaCO3) ⋅ MMgCO3

nCaCO3 = 0,99 ⋅ 10 g − 2,4 dm322,4 dm3 ⋅ mol−1 ⋅ 84 g ⋅ mol−1100 g ⋅ mol−1 − 84 g ⋅ mol−1 = 0,056 mol ⇒

mCaCO3 = nCaCO3 ⋅ MCaCO3 = 0,056 mol ⋅ 100 g ⋅ mol−1 = 5,6 g ⇒

%CaCO3 = mCaCO3mpróbki ⋅ 100% = 5,6 g10 g ⋅ 100% = 56(%)

13.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Trudno rozpuszczalne w wodzie węglany wapnia i magnezu reagują z obecnymi w glebie jonami (H3O+ / OH), w wyniku czego przekształcają się w rozpuszczalne wodorowęglany. W wyniku tego procesu pH gleby (maleje / wzrasta), dlatego mączka dolomitowa może być stosowana do (alkalizacji / zakwaszania) gleby o zbyt (niskim / wysokim) pH.