Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Szybkość reakcji Typ: Napisz równanie reakcji

Reakcja kwasu etanowego (octowego) z etanolem prowadzona w obecności mocnego kwasu jest reakcją odwracalną, która przebiega według równania:

CH3COOH + CH3CH2OH H+ CH3COOCH2CH3 + H2O

Stężeniowa stała równowagi tej reakcji w temperaturze 25°C wynosi Kc = 4,0. Badając kinetykę reakcji kwasu etanowego z etanolem w środowisku wodnym, stwierdzono, że względny rząd reakcji dla etanolu i kwasu etanowego wynosi 1, a całkowity rząd reakcji jest równy 2. Rząd reakcji ze względu na wybrany substrat to wykładnik potęgi, w której stężenie molowe danego substratu występuje w równaniu kinetycznym tej reakcji.

Na podstawie: P. Mastalerz, Chemia organiczna, Wrocław 2000.

Napisz równanie kinetyczne opisanej reakcji estryfikacji.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
1 p. – poprawne napisanie równania kinetycznego
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
v = k ∙ ckwas ∙ calkohol
lub
v = k ∙ [CH3COOH] ∙ [C2H5OH]
lub
v = k ∙ [kwas] ∙ [alkohol]