Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Podstawy chemii organicznej Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej podano wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone czterech węglowodorów.

Uzupełnij poniższe zdania, tak aby powstały informacje prawdziwe.

  1. Związek oznaczony literą B nie występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans, ponieważ
  2. Węgiel stanowi taki sam procent masy cząsteczek związków oznaczonych literami: .............................................. . Wzór empiryczny (elementarny) związku oznaczonego literą D jest następujący: ............................................. .

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch akapitów.
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego akapitu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. Związek oznaczony literą B nie występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans, ponieważ drugi atom węgla połączony jest z dwiema takimi samymi grupami.
  2. Węgiel stanowi taki sam procent masy cząsteczek związków oznaczonych literami: C i D . Wzór empiryczny (elementarny) związku oznaczonego literą D jest następujący: CH lub (CH)n.