Chemia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Cukry proste Disacharydy Typ: Zaprojektuj doświadczenie Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

W probówce I umieszczono wodny roztwór glukozy, a probówce II – wodny roztwór sacharozy. Sacharoza, w odróżnieniu od glukozy, nie jest cukrem redukującym.

Zaprojektuj doświadczenie, dzięki któremu można potwierdzić obecność glukozy w roztworze umieszczonym w probówce I i obecność sacharozy w roztworze umieszczonym w probówce II.

26.1. (1 pkt)

Uzupełnij schemat doświadczenia. Podkreśl nazwę użytego odczynnika wybranego spośród podanych.

26.2. (1 pkt)

Spośród wymienionych poniżej warunków określających środowisko i temperaturę mieszaniny reakcyjnej wybierz te, w których należy przeprowadzić reakcję z wybranym odczynnikiem, i podkreśl nazwy tych warunków.

środowisko kwasowe
środowisko zasadowe
ogrzewanie
chłodzenie

26.3. (1 pkt)

Napisz, jakie możliwe do zaobserwowania zmiany zawartości probówki I lub probówki II będą potwierdzeniem obecności glukozy w roztworze znajdującym się w probówce I i obecności sacharozy w roztworze wprowadzonym do probówki II.

Rozwiązanie

26.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór odczynnika.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

26.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór warunków prowadzenia reakcji – przy poprawnym wyborze odczynnika w zadaniu 26.1.
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi albo błędny wybór odczynnika w zadaniu 26.1.

Poprawna odpowiedź

środowisko kwasowe
środowisko zasadowe
ogrzewanie
chłodzenie

26.3. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne sformułowanie obserwacji potwierdzających obecność glukozy w roztworze znajdującym się w probówce I i obecność sacharozy w roztworze wprowadzonym do probówki II – przy poprawnym wyborze odczynnika w zadaniu 26.1. i poprawnym określeniu warunków prowadzenia reakcji w zadaniu 26.2.
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi albo błędny wybór odczynnika w zadaniu 26.1. lub błędny wybór warunków w zadaniu 26.2.

Przykład poprawnej odpowiedzi
W probówce I lub z glukozą powstanie ceglastoczerwony osad, (a w probówce II – nie).