Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

W trzech nieopisanych probówkach znajdują się wodne roztwory następujących soli: BaCl2, NH4Cl oraz NaCl. W każdej probówce znajduje się roztwór tylko jednej soli.

12.1. (1 pkt)

Z poniższej listy wybierz dwa odczynniki, których zastosowanie pozwoli jednoznacznie określić zawartość każdej probówki.

NaOH (aq)     NaNO3 (aq)     AgNO3 (aq)     HCl (aq)     Na2SO4 (aq)

Wypełnij poniższą tabelę – wpisz wzory wybranych odczynników oraz opisz zmiany możliwe do zaobserwowania (lub zaznacz brak zmian), zachodzące po dodaniu wybranych odczynników do probówek z wodnymi roztworami soli.

Wzór
odczynnika
Opis zmian
probówka z BaCl2 (aq) probówka z NH4Cl (aq) probówka z NaCl (aq)
1.
2.

12.2. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która pozwoliła na jednoznaczne określenie zawartości probówki zawierającej wodny roztwór NH4Cl.

Rozwiązanie

12.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór
odczynnika
Opis zmian
probówka z BaCl2 (aq) probówka z NH4Cl (aq) probówka z NaCl (aq)
1. NaOH (aq) Brak widocznych zmian. Wydziela się gaz o charakterystycznym zapachu. lub Wydziela się charakterystyczny zapach. Brak widocznych zmian.
2. Na2SO4 (aq) Wytrąca się osad. Brak widocznych zmian. Brak widocznych zmian.

Uwaga! Wiersze tabeli mogą być opisane w odwrotnej kolejności.

12.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
NH+4 + OH → NH3 + H2O lub NH+4 + OH ⇄ NH3 + H2O

Uwaga ! Zapis NH3 · H2O należy uznać za błędny.