Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 8.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Napisz równanie reakcji

W środowisku alkalicznym jod utlenia ilościowo metanal do kwasu metanowego. Czynnikiem utleniającym jest anion jodanowy(I), który powstaje w reakcji jodu cząsteczkowego z anionami hydroksylowymi. Przebieg opisanych przemian można zilustrować następującymi równaniami:

reakcja 1.: I2 + 2OH → IO + I + H2O
reakcja 2.: HCHO + IO + OH → HCOO + I + H2O

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna 2. Chemiczne metody analizy ilościowej, Warszawa 1998.

Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie opisanego utleniania metanalu jodem w środowisku alkalicznym i określ stosunek masowy, w jakim metanal reaguje z jodem.

Równanie reakcji:

Stosunek masowy metanalu i jodu mHCHO : mI2 =

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie w formie jonowej skróconej sumarycznego równania przemiany i poprawne określenie stosunku masowego.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji:
HCHO + I2 + 3OH → HCOO + 2I + 2H2O
Stosunek masowy metanalu i jodu mHCHO : mI2 = 30 : 254 ALBO 30 : 253,8 ALBO 15 : 127 ALBO 1 : 8,47 ALBO w postaci ułamka zwykłego lub dziesiętnego (0,118 ALBO 0,12)