Chemia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 28.

Kategoria: Izomeria optyczna Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej przedstawiono wzory dwóch związków organicznych: mentolu i tymolu.

Rozstrzygnij, czy cząsteczka tymolu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne rozstrzygnięcie i poprawne uzasadnienie.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Rozstrzygnięcie: Nie ALBO Jest achiralna.
Uzasadnienie: Cząsteczka tymolu ma płaszczyznę symetrii.
ALBO
W cząsteczce tymolu nie występuje żaden asymetryczny atom węgla.
ALBO
W cząsteczce tego związku nie ma centrum chiralności (centrum stereogenicznego, centrum stereochemicznego, stereocentrum).
ALBO
Żaden atom węgla (o hybrydyzacji sp3) nie jest połączony z czterema różnymi podstawnikami.