Chemia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 33.

Kategoria: Identyfikacja związków organicznych pH Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

W dwóch probówkach (I, II) znajdowały się wodne roztwory dwóch substancji wybranych spośród następujących:

glicyna
chlorek fenyloamoniowy (C6H5NH3Cl)
fenolan sodu

W celu ich identyfikacji przeprowadzono opisane poniżej doświadczenia.

  1. Do próbek pobranych z probówek I i II dodano kwas solny, ale w żadnym naczyniu nie zaobserwowano zmian.
  2. Z probówek I i II pobrano próbki i wprowadzono do nich wodny roztwór oranżu metylowego. Otrzymano roztwory o różnych barwach. W naczyniu z próbką pobraną z probówki I roztwór przyjął barwę czerwoną.

33.1. (0–1)

Podaj nazwy lub wzory związków, które zidentyfikowano podczas przeprowadzonych doświadczeń.

Probówka I:

Probówka II:

33.2. (0–1)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która decyduje o odczynie wodnego roztworu substancji znajdującej się w probówce I.

Rozwiązanie

33.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna identyfikacja substancji w obu probówkach – napisanie ich nazw lub wzorów.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Probówka I: chlorek fenyloamoniowy ALBO C6H5–NH3Cl
Probówka II: glicyna ALBO NH2–CH2–COOH

33.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie w formie jonowej skróconej równania reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C6H5NH+3 + H2O ⇄ C6H5NH2 + H3O+
ALBO
C6H5NH+3 ⇄ C6H5NH2 + H+