Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 4.

Kategoria: Wiązania chemiczne - ogólne Typ: Podaj/wymień

Z podanego zbioru:

NH+4
H2O
BCl3
CH4

wybierz i napisz wzór tej drobiny, w której:

  1. orbitalom walencyjnym atomu centralnego przypisuje się hybrydyzację sp2.
  2. atom centralny może być akceptorem pary elektronowej.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawny wybór i napisanie wzorów drobin o opisanych cechach.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

  1. BCl3
  2. BCl3