Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 144.

Kategoria: Alkohole Typ: Narysuj/zapisz wzór

Kwasy karboksylowe ulegają redukcji, dając alkohole pierwszorzędowe. Reakcje te wykonuje się przy użyciu reduktora, którym zazwyczaj jest substancja o wzorze LiAlH4.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) i podaj nazwę systematyczną alkoholu, który powstaje w wyniku redukcji kwasu oktadec-9-enowgo (kwasu oleinowego) o wzorze: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH. Pamiętaj, że w przypadku alkoholi nienasyconych o numeracji atomów węgla w łańcuchu głównym decyduje grupa –OH, która musi być związana z atomem węgla o jak najniższym numerze.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

Wzór półstrukturalny: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2OH
Nazwa systematyczna: oktadec-9-en-1-ol

Wskazówki

W celu udzielenia odpowiedzi dokonaj analizy tekstu źródłowego, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku procesu powstanie alkohol pierwszorzędowy. W jego cząsteczce, tak jak w cząsteczce kwasu, musi być 18 atomów węgla, a wiązanie podwójne będzie znajdowało się między 9. a 10. atomem węgla. W celu podania nazwy tego alkoholu ponumeruj atomy węgla w łańcuchu, pamiętając o informacji zawartej w materiale źródłowym i zwróć uwagę na numer atomu węgla, z którym związana jest grupa –OH oraz numer atomu węgla, przy którym „zaczyna” się wiązanie podwójne.