Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 152.

Kategoria: Alkohole Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono wzory trzech alkoholi:

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeżeli jest fałszywe.

Zadanie P/F
1. Alkohole o podanych w informacji wzorach są homologami, ponieważ różnią się ułożeniem atomów węgla w łańcuchu węglowym.
2. Alkohol, którego wzór oznaczono numerem II, jest alkoholem drugorzędowym.
3. Stopień utlenienia atomu węgla połączonego z grupą –OH w cząsteczce związku I wynosi I, w cząsteczce związku II wynosi 0, a w cząsteczce w związku III jest równy –I.

Rozwiązanie

  1. F
  2. P
  3. F

Wskazówki

Alkohole, których wzory podano w informacji wstępnej, są względem siebie izomerami o różnej rzędowości i różnym rozgałęzieniu łańcucha węglowego. Mają takie same wzory sumaryczne, to znaczy, że ich cząsteczki mają jednakowy skład C4H9OH, ale inną budowę: różnią się kształtem szkieletu węglowego i położeniem grupy hydroksylowej –OH. W związku z tym zdanie 1. jest fałszywe: alkohole te nie są homologami, tylko izomerami. Zdanie 2. jest prawdziwe. Alkohol, którego wzór oznaczono numerem II, jest alkoholem drugorzędowym, ponieważ grupa –OH połączona jest z drugorzędowym atomem węgla, czyli takim, który związany jest z 2 atomami węgla. W zdaniu 3. podano błędnie stopień utlenienia atomu węgla połączonego z grupą –OH dla związku I i III: w cząsteczce związku I podano I a powinno być –I, zaś w cząsteczce związku III stopień utlenienia atomu węgla połączonego z grupą –OH wynosi I, a nie –I.