Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 178.

Kategoria: Polisacharydy Typ: Napisz równanie reakcji

Uczniowie przeprowadzili dwuetapowe doświadczenie. I etap doświadczenia zilustrowali schematem:

Po ochłodzeniu zneutralizowali nadmiar kwasu wodorotlenkiem sodu i przeprowadzili II etap doświadczenia, według schematu:

Podczas II etapu doświadczenia zaobserwowali powstanie ceglastoczerwonego osadu.

Stosując wzory sumaryczne związków, napisz uproszczone równanie reakcji zachodzącej podczas I etapu doświadczenia. Zaznacz warunki prowadzenia procesu.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi

(C6H10O5)n + nH2O HCl (aq), T nC6H12O6

Wskazówki

Dokonaj analizy schematu doświadczenia i zauważ, że w I etapie doświadczenia przeprowadzono hydrolizę skrobi, czyli rozpad skrobi pod wpływem wody przy udziale kwasu solnego. Jest to skomplikowany wieloetapowy proces, podczas którego następuje rozpad cząsteczek na coraz mniejsze fragmenty, zwane dekstrynami, a następnie powstaje maltoza, która w ostatnim etapie hydrolizuje do glukozy. W odpowiedzi przedstaw uproszczone równanie hydrolizy skrobi, czyli prowadzące do końcowego produktu – glukozy. Zapisz więc wzory substratów i produktów, a następnie dokonaj bilansu masy i ustal współczynniki stechiometryczne.