Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 18.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Układ okresowy pierwiastków Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Liczba atomowa pewnego pierwiastka wynosi 26. W poniższej tabeli przedstawiono masy atomowe i zawartość procentową trwałych izotopów tego pierwiastka występujących w przyrodzie.

Masa atomowa izotopu, u Zawartość procentowa izotopu, % atomów
53,94 5,85
55,93 91,75
56,94 2,12
57,93 0,28
Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2004, s. 202

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol opisanego pierwiastka, symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy ten pierwiastek oraz stosując zapis pełny (podpowłokowy), konfigurację elektronową atomu (w stanie podstawowym) tego pierwiastka.

Symbol pierwiastka Symbol bloku konfiguracyjnego Konfiguracja elektronowa
 

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

Symbol pierwiastka Symbol bloku konfiguracyjnego Konfiguracja elektronowa
Fe d 1s22s22p63s23p64s23d6
lub 1s22s22p63s23p63d64s2
lub 1s22s2p63s2p64s23d6
lub 1s22s2p6 3s2p6d64s2

Wskazówki

Wypełnienie tabeli wymaga określenia związku między budową atomu, konfiguracją elektronową a położeniem pierwiastka chemicznego w układzie okresowym. Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, musisz skorzystać z zestawu Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – i odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek o liczbie atomowej (równej liczbie porządkowej w układzie okresowym) Z = 26. Pierwiastkiem tym okazuje się żelazo. Wpisz do tabeli jego symbol. Odczytaj położenie żelaza w układzie okresowym: grupa 8. i okres 4., a więc pierwiastek ten należy do bloku d i na podpowłoce 3d ma 6 elektronów (na 4s – 2 elektrony). Należy wpisać do tabeli symbol bloku konfiguracyjnego i pełną konfigurację atomu w stanie podstawowym, uwzględniającą rozmieszczenie elektronów na wszystkich podpowłokach.