Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 55.

Kategoria: Sole Typ: Napisz równanie reakcji

W dwóch probówkach znajdowało się po 8 cm3 wodnego azotanu(V) srebra o stężeniu 0,1 mol · dm−3. Do probówki I dodano taką objętość wodnego roztworu chlorku sodu, która zawierała 29,25 mg NaCl, a do probówki II dodano 3 cm3 wodnego roztworu chlorku glinu o stężeniu 0,2 mol · dm−3. Przebieg doświadczenia zilustrowano poniższym schematem.

W obu probówkach zaszła reakcja chemiczna, którą można przedstawić za pomocą równania:

Ag+ + Cl → AgCl↓

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzących w probówkach I i II.

Rozwiązanie

Probówka I: AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3
Probówka II: 3AgNO3 + AlCl3 → 3AgCl↓ + Al(NO3)3

Wskazówki

Rozwiązanie zadania polega na napisaniu, w formie cząsteczkowej, równań reakcji zachodzących podczas doświadczenia w probówkach I i II. W informacji do zadań podano równanie tych reakcji w formie jonowej skróconej. Dodatkowym ułatwieniem są zamieszczone na schemacie doświadczenia wzory substratów. Zapisujemy więc wzory substratów i produktów, a następnie dokonujemy bilansu masy i dobieramy współczynniki stechiometryczne.