Konkurs wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" 2020

Jak co roku publikuję zaktualizowane informacje dotyczące konkursu wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee". Warto zaznaczyć, że od roku 2020/2021 laureaci miejsc 1-3 tego konkursu mogą liczyć na maksymalny wynik w rekrutacji na neurobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w dalszej części artykułu.

Dla kogo?

Dla uczniów szkół średnich

Etapy i terminy

 1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie do koordynatorów regionalnych - przed końcem stycznia 2020. Dane kontaktowe do koordynatorów dostępne są w harmonogramie konkursu.
 2. Etap szkolny - po zgłoszeniu szkoły otrzymają zestaw pytań do przeprowadzenia etapu szkolnego celem wyłonienia maksymalnie 2 reprezentantów szkoły. Wyłonieni reprezentanci powinni zostać zgłoszeni przez szkołę do koordynatora regionalnego przed końcem lutego 2020. Zgłoszenia powinny zawierać nazwę, adres i e-mail szkoły oraz nazwiska uczestników i opiekunów wraz z adresami e-mail.
 3. Etap regionalny - 7 marca 2020 (sobota, godz. 11:00) uczniowie rozwiązują test w 4 ośrodkach regionalnych: Krakowie, Gdańsku, Białej-Podlaskiej i we Wrocławiu. Test będzie składał się z 50 pytań w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim. Czas przewidziany na ich rozwiązanie to 70 min. 10% osób z najlepszymi wynikami testu z każdego regionu przechodzi do kolejnego etapu.
 4. Etap ogólnopolski - odbędzie się 4 kwietnia 2020 w Krakowie w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9 (sobota, godz. 11:00). Składa się z egzaminu praktycznego, pisemnego testowego i ustnego.

Przebieg etapu centralnego:

Część praktyczna:

Polega na rozpoznaniu:

 • 25 struktur makroskopowych - wskazanych strzałkami umieszczonymi na preparatach neurobiologicznych lub też dobrej jakości zdjęciach takich preparatów oraz na obrazach wykonanych przy pomocy badań przyżyciowych (badania TK oraz badania MRJ), oraz
 • 10 preparatów (lub sfotografowanych obrazów) mikroskopowych.

Czas przeznaczony na 1 stanowisko zawierające 2 strzałki lub też obrazy mikroskopowe wynosi 1,5 minuty. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w części praktycznej wynosi 35.

Część pisemna:

Polega na rozwiązaniu 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru z 4 dystraktorami. Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut. Z części teoretycznej uzyskać można maksymalnie 30 punktów.

Część ustna:

Do części ustnej dopuszczonych zostaje połowa uczestników obu poprzednich części według listy rankingowej sumy punktów części teoretycznej pisemnej oraz praktycznej. W przypadku nieparzystej liczby uczestników – do części ustnej dodaje się jednego uczestnika.
Zadanie polega na odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań: 2 pytania dotyczące wiedzy neurobiologicznej - po jednym w języku polskim i w języku angielskim oraz jedno pytanie zawierające opis wybranego przypadku klinicznego sprawdzające umiejętność diagnozowania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego. Uczestnik Konkursu otrzymuje maksymalnie 5 minut czasu na przygotowanie odpowiedzi. Maksymalnie za część ustną można uzyskać 9 pkt (po 3 na pytanie).

W ocenie części ustnej bierze się pod uwagę:

 • merytoryczną zawartość odpowiedzi
 • fachowość i celność stosowanych określeń oraz odpowiednie nazewnictwo
 • płynność i poprawność odpowiedzi

Ostateczny wynik konkursu stanowi sumę punktów ze wszystkich części (maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania wynosi 74). Na koniec tworzona jest lista rankingowa uczestników, która pozwoli na wyłonienie laureatów konkursu.

Nagrody

Osoby, które uzyskają 3 pierwsze miejsca w konkursie otrzymają:

 • Nagrody książkowe
 • Możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji „Neuronus IBRO 2020” - konferencja zgromadzi wielu naukowców z całego świata i obędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2020 r w Krakowie. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie konferencji: neuronusforum.pl

Ponad to laureat 1 miejsca konkursu otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł
 • Możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee 2020, który w tym roku odbędzie się w Waszyngtonie, USA

I jeszcze ważna uwaga: laureaci konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych na kierunki, oferowane na tej uczelni, w tym na kierunek lekarski. Przywilej taki został uchwalony przez senat uczelni na kolejne 3 lata począwszy od zeszłorocznej rekrutacji.
Od tego roku natomiast jak wcześniej wspomniałem laureaci miejsc 1-3 tego konkursu mogą liczyć na maksymalny wynik w rekrutacji na neurobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Longstaff Krótkie wykłady – Neurobiologia
 2. Neuroanatomia kliniczna; autorów: Paul A. Young and Paul H. Young; wydawnictwo: Urban&Partner; wydanie 3; rok wydania 2016.
 3. Neuroanatomia; autor M. J. Fitz Gerald; wydawnictwo: Urban&Partner; rok wydania 2012.
 4. Watson C., Kirkcaldie M., Paxinos G. The Brain. An Introduction to Functional Neuroanatomy. Elsevier, 2010.
 5. Siegel A., Sapru H.N. Essential Neuroscience, Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
 6. Ogólnodostępna w internecie broszura: Neuroscience: Science of the Brain
 7. Witryny internetowe w j. angielskim: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca

Uczestnik egzaminu ustnego etapu ogólnopolskiego powinien wykazać się umiejętnością wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne.

Przykładowe zagadnienia:

 • Piętrowa budowa ośrodkowego układu nerwowego.
 • Neurony. Glej.
 • Układy neurotransmiterowe i receptory.
 • Fizjologia komórki nerwowej.
 • Kora mózgu.
 • Lokalizacja czynnościowa w korze mózgu.
 • Struktury korowozależne - wzgórzomózgowie.
 • Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej.
 • Układy związane z czynnością ruchową: układ piramidowy, układ pozapiramidowy oraz układ móżdżkowy.
 • Choroby układu pozapiramidowego i móżdżku.
 • Układy czuciowe.
 • Pień mózgowia i nerwy czaszkowe.
 • Objawy uszkodzenia pnia mózgu.
 • Twór siatkowaty: budowa i funkcja.
 • Unaczynienie mózgowia.
 • Układ komorowy mózgowia.
 • Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Układ limbiczny.
 • Układy pamięciowe.
 • Emocje i strach.

Dodatkowe uwagi

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie organizatora:
http://www.ptpk.org.

Regulamin konkursu:
http://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/Regulamin_konkursu_og%C3%B3lnopolskiego_Brain_Bee_2020.pdf

Broszura "Nauka o mózgu":
http://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/broszura_neurobiol.pdf.