Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

U muszki owocowej allel warunkujący długie skrzydła (A) dominuje nad allelem skrzydeł szczątkowych (a), natomiast szara barwa ciała (B) dominuje nad barwą czarną (b). Geny zlokalizowane są na jednym chromosomie. Podwójnie heterozygotyczną samicę o długich skrzydłach i szarej barwie ciała skrzyżowano z samcem o szczątkowych skrzydłach i czarnym ciele. W pokoleniu F1 otrzymano 1000 osobników potomnych o następujących genotypach:

Aabb – 410
aaBb – 405
AaBb – 90
aabb – 95

a)Na podstawie analizy wyników krzyżowania wpisz w wyznaczone miejsca obok chromosomów homologicznych symbole literowe alleli (oznaczone kreskami) heterozygotycznej samicy z pokolenia rodzicielskiego o genotypie AaBb.
b)Z pokolenia F1 wypisz genotypy zrekombinowane i określ ich fenotypy.
c)Podaj odległość wyrażoną w cM (centymorganach) między genem warunkującym długość skrzydeł a genem barwy ciała u muszki owocowej.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe wpisanie alleli heterozygotycznej samicy.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za wybór prawidłowych genotypów i określenie ich fenotypów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
AaBb – długie skrzydła, szara barwa ciała
aabb – szczątkowe skrzydła, czarna barwa ciała

c)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie prawidłowej odległości między genami – genem długości skrzydeł i genem barwy ciała wraz z podaniem jednostki.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
18,5 cM / centymorganów
(ponieważ rekombinanty to 90 + 95 = 185, co stanowi dla 1000 osobników 18,5 %)

Uwaga: odpowiedzi dopuszczalne: j.m. / jednostek mapowych / 18,5 % rekombinantów