Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Podaj/wymień

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) pełniący funkcję nośnika informacji genetycznej jest polimerem zbudowanym z nukleotydów. Na schemacie przedstawiono budowę nukleotydu.

Schemat nukleotydu
a)Podaj nazwy elementów budowy nukleotydu DNA oznaczonych na schemacie literami A i B.

A.
B.

b)Wymień nazwy wszystkich zasad azotowych występujących w nukleotydach DNA.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

A. reszta kwasu fosforowego,
B. deoksyryboza

1 p. – za poprawne podanie nazw obu wskazanych elementów
0 p. – za podanie tylko jednej poprawnej nazwy lub podanie nazw ogólnych, np. pentoza, lub obu nazw niepoprawnych

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

adenina, guanina, cytozyna, tymina

1 p. – za poprawne podanie czterech nazw wszystkich zasad azotowych występujących w DNA
0 p. – za podanie nawet jednej nazwy niepoprawnej lub za podanie zamiast nazw zasad ich oznaczeń literowych