Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schemacie przedstawiono proces transkrypcji informacji genetycznej.

Schemat transkrypcji
a)Uzupełnij schemat, wpisując sekwencję nukleotydów we fragmencie mRNA syntetyzowanym na przedstawionym fragmencie nici DNA.
b)Podaj, ile aminokwasów może kodować przedstawiony fragment mRNA.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

GUU ACU CUC

1 p. – za poprawny zapis sekwencji wszystkich nukleotydów we wskazanym fragmencie mRNA
0 p. – za błędny zapis nawet jednego nukleotydu lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

trzy aminokwasy

1 p. – za podanie poprawnej liczby aminokwasów kodowanych przez wskazany fragment mRNA
0 p. – za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi