Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono wybrane etapy tlenowego oddychania komórkowego.

a)Podaj nazwy związków chemicznych oznaczonych na schemacie literami X i Y.

X
Y

b)Uzupełnij tabelę, w której określisz lokalizację w komórce wskazanych na schemacie etapów oddychania tlenowego (I–III).
Etapy oddychania Lokalizacja w komórce
I
II
III

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie nazw dwóch wskazanych na schemacie związków chemicznych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
X. – dwutlenek węgla / ditlenek węgla / tlenek węgla(IV) / CO2
Y. – acetylo-CoA

b)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie lokalizacji w komórce wskazanych etapów oddychania tlenowego.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Etapy oddychania Lokalizacja w komórce
I cytozol / cytoplazma (komórki)
II macierz mitochondrialna / matriks mitochondrium / mitochondrium
III macierz mitochondrialna /matriks mitochondrium / mitochondrium