Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień Pozostałe

U bydła brak rogów dominuje zupełnie nad ich występowaniem. Bezrożnego buhaja skrzyżowano z trzema krowami. Potomstwo urodzone przez:

  • rogatą krowę nr 1. – było rogate,
  • bezrożną krowę nr 2. – było rogate,
  • bezrożną krowę nr 3. – było bezrożne.
a)Podaj genotyp buhaja i wszystkie możliwe genotypy krów: 1., 2. i 3., przy czym allel warunkujący bezrożność oznacz literą B.

Genotyp buhaja:
Możliwe genotypy krów:

b)Zapisz krzyżówkę genetyczną (szachownicę Punnetta) i na jej podstawie określ stosunek liczbowy genotypów i fenotypów potomstwa bezrożnego buhaja i krowy nr 2.

Stosunek liczbowy genotypów potomstwa:
Stosunek liczbowy fenotypów potomstwa:

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie wszystkich, wskazanych w poleceniu, możliwych genotypów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Buhaj: Bb
Krowy: 1. bb 2. Bb, 3. BB i Bb

b)
(0–2)

Schemat punktowania

2 p. – za poprawnie wykonaną krzyżówkę genetyczną i podanie stosunku liczbowego genotypów oraz określenie stosunku liczbowego określonych fenotypów.
1 p. – za poprawnie wykonaną tylko krzyżówkę genetyczną przy nieprawidłowej pozostałej części rozwiązania, czyli braku podania stosunku liczbowego genotypów oraz stosunku liczbowego określonych fenotypów.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź

Stosunek liczbowy genotypów potomstwa: 1 : 2 : 1
Stosunek liczbowy fenotypów potomstwa: bezrożne do rogatych: 3 : 1

Uwaga:
Uznaje się zastosowanie innych niż podane oznaczeń literowych alleli, jeżeli jest podana legenda.
Uznaje się pominięcie określenia fenotypów jeżeli były one poprawnie przyporządkowane genotypom w podpunkcie a), albo wpisane zostały do krzyżówki.
Nie uznaje się zastosowania innych oznaczeń literowych alleli bez podania legendy. W takim przypadku zdający otrzymuje: 0 p. za odpowiedź a), i pełną punktację za prawidłowe rozwiązanie b), jeżeli oznaczenia były stosowane konsekwentnie w całym zadaniu.