Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 24.

Kategoria: Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Bilans elektronowy Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono schemat reakcji utleniania i redukcji zachodzącej z udziałem jonów MnO4.

MnO4 + H2O2 + H+ → Mn2+ + O2 + H2O

24.1. (0–2)

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania i równanie reakcji redukcji zachodzących podczas tego procesu. Uwzględnij, że reakcja przebiega w środowisku kwasowym.

Równanie reakcji utleniania:

Równanie reakcji redukcji:

24.2. (0–1)

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

MnO4 + H2O2 + H+ Mn2+ + O2 + H2O

24.3. (0–1)

Wskaż, który z reagentów pełni funkcję utleniacza, a który – reduktora.

Utleniacz:
Reduktor:

Rozwiązanie

24.1. (0–2)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji w formie jonowo-elektronowej.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie obu równań reakcji lub błędne przyporządkowanie równań albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie procesu utleniania:
H2O2 → O2 + 2H+ + 2e   (x 5)

Równanie procesu redukcji:
MnO4 + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O   (x 2)

24.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny dobór współczynników w schemacie reakcji.
0 p. – za błędne współczynniki stechiometryczne albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2MnO4 + 5H2O2 + 6H+2Mn2+ + 5O2 + 8H2O

24.3. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzorów lub nazw utleniacza i reduktora.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Utleniacz: MnO4
Reduktor: H2O2