Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 6.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Narysuj/zapisz wzór

Roztwory wodne niektórych soli glinu wykazują odczyn kwasowy. Według teorii Arrheniusa przyczyną tego zjawiska jest hydroliza soli słabej zasady i mocnego kwasu. Zgodnie z teorią Brønsteda przemiana ta jest reakcją typu kwas – zasada, zachodzącą według równania:

Al(H2O)3+6 + H2O ⇄ Al(H2O)5(OH)2+ + H3O+

Dla reakcji przedstawionej powyższym równaniem napisz wzory kwasów i zasad tworzących w tej przemianie sprzężone pary zgodnie z teorią kwasów i zasad Brønsteda–Lowry’ego.

Para 1. Para 2.
kwas: zasada:
sprzężona zasada:
sprzężony kwas:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie obu tabel.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Para 1. Para 2.
kwas: Al(H2O)3+6 zasada: H2O
sprzężona zasada: Al(H2O)5(OH)2+ sprzężony kwas: H3O+

albo

Para 1. Para 2.
kwas: H3O+ zasada: Al(H2O)5(OH)2+
sprzężona zasada: H2O sprzężony kwas: Al(H2O)3+6