Chemia - Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 26.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Izomeria konstytucyjna Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono uproszczone wzory trzech alkenów i jednego węglowodoru cyklicznego alifatycznego (cykloalkanu). W cząsteczkach węglowodorów cyklicznych szkielet węglowy tworzy pierścienie.

26.1. (0–1)

Wybierz wszystkie związki, które są izomerami 2,3‑dimetylobut‑1‑enu. Napisz numery, którymi oznaczono ich wzory.

26.2. (0–1)

Napisz równanie reakcji addycji bromowodoru do związku IV zachodzącej zgodnie z regułą Markownikowa. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

26.3. (0–1)

Podaj nazwę systematyczną związku I.

Rozwiązanie

26.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie izomerów – napisanie numerów, którymi oznaczono ich wzory.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
I, III, IV

26.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Uwaga: Zastosowanie wzorów zamieszczonych w informacji do zadania 26. nie powoduje utraty punktu.

26.3. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie nazwy.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2,3-dimetylobut-2-en