Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 16.

Kategoria: Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Właściwości roztworów i mieszanin Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji Podaj/wymień

W wyniku niektórych reakcji chemicznych powstają mieszaniny niejednorodne.

Zaprojektuj doświadczenie prowadzące do powstania niejednorodnej mieszaniny, w której skład wchodzi wodny roztwór kwasu siarkowego(VI).

16.1. (0–1)

Uzupełnij schemat doświadczenia. Wybierz i zaznacz po jednym wzorze odczynnika w zestawach I i II.

16.2. (0–1)

Opisz obserwowane zmiany zawartości probówki podczas przeprowadzonego doświadczenia przy założeniu, że reagentów użyto w ilościach stechiometrycznych (należy opisać wygląd zawartości probówki przed dodaniem odczynnika z zestawu I oraz po zajściu reakcji chemicznej).

Przed dodaniem odczynnika:
Po zajściu reakcji:

16.3. (0–1)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej podczas przeprowadzonego doświadczenia przy założeniu, że reagentów użyto w ilościach stechiometrycznych.

16.4. (0–1)

Podaj nazwę metody, którą należy zastosować w celu wyodrębnienia wodnego roztworu kwasu siarkowego(VI) z mieszaniny poreakcyjnej.

Rozwiązanie

16.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór i zaznaczenie odczynników na schemacie.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Schemat doświadczenia:

16.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny opis zmian przy poprawnym wyborze odczynników w zadaniu 16.1.
0 p. – za błędny wybór odczynników w zadaniu 16.1. lub błędny opis zmian albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Przed dodaniem odczynnika: niebieski roztwór
Po zajściu reakcji: czarny osad, odbarwienie roztworu

16.3. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej przy poprawnym wyborze odczynników w zadaniu 16.1.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub błędny wybór odczynników w zadaniu 16.1. albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Cu2+ + H2S → 2H+ + CuS
lub
Cu2+ + S2− → CuS

16.4. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie nazwy metody przy poprawnym wyborze odczynników w zadaniu 16.1.
0 p. – za błędny wybór odczynników w zadaniu 16.1. lub za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
filtracja lub sączenie lub dekantacja

Uwaga: Za odpowiedzi: sedymentacja lub destylacja nie przyznaje się punktu.