Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 4.

Kategoria: Dysocjacja Typ: Podaj/wymień

Zależność między mocą kwasu Brønsteda a mocą zasady sprzężonej z tym kwasem opisuje równanie:

Ka · Kb = Kw

gdzie: Ka – stała dysocjacji kwasu, Kb – stała dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw – iloczyn jonowy wody.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Dane są kwasy karboksylowe o wzorach:

I CH3COOH
II CH3CH2COOH
III C6H5COOH

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie wzory i podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w nawiasie.

Spośród związków oznaczonych numerami I, II i III najmocniejszym kwasem jest . Spośród zasad sprzężonych z kwasami I, II i III najsłabszą zasadą jest . W sprzężonej parze kwas–zasada im słabszy jest kwas, tym (mocniejsza / słabsza) jest sprzężona z nim zasada.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie zdań.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Spośród związków oznaczonych numerami I, II i III najmocniejszym kwasem jest C6H5COOH. Spośród zasad sprzężonych z kwasami I, II i III najsłabszą zasadą jest C6H5COO . W sprzężonej parze kwas–zasada im słabszy jest kwas, tym (mocniejsza / słabsza) jest sprzężona z nim zasada.