Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Halogenki alkilów ulegają zasadowej hydrolizie.

22.1. (2 pkt)

Napisz w formie jonowej, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie hydrolizy zasadowej 2-bromo-2-metylopropanu. Napisz nazwę systematyczną organicznego produktu tej reakcji.

 

 

 

Nazwa systematyczna organicznego produktu:

22.2. (1 pkt)

Określ mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) opisanej reakcji.

Rozwiązanie

22.1. (2 pkt)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych oraz za podanie nazwy systematycznej produktu.
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych i błędne podanie nazwy
lub
– za błędne napisanie równania reakcji – przy poprawnym szkielecie węglowym cząsteczki produktu i poprawne podanie nazwy systematycznej.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji:

CH3−C(CH3)Br−CH3 + OH
CH3−C(CH3)OH−CH3 + Br

lub w formie nieskróconej – przy dobrym doborze wodorotlenku, który jest mocną zasadą, np. NaOH lub KOH

Nazwa systematyczna organicznego produktu: 2-metylopropan-2-ol

22.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie mechanizmu opisanej reakcji.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
nukleofilowy lub substytucja nukleofilowa