Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Stopnie utlenienia Bilans elektronowy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Gorący, stężony kwas siarkowy(VI) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja z węglem przebiega zgodnie z poniższym schematem

20.1. (1 pkt)

Uzupełnij schemat – wpisz stopnie utlenienia węgla i siarki.

20.2. (1 pkt)

W puste pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem „+”) oraz liczbę elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem „−”).

20.3. (1 pkt)

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji.

20.4. (1 pkt)

Uzupełnij poniższe zdanie – podkreśl właściwe określenie w każdym nawiasie.

W opisanej reakcji kwas siarkowy(VI) ulega (redukcji / utlenianiu) do tlenku siarki(IV), przez co powoduje (redukcję / utlenianie) węgla do tlenku węgla(IV).

Rozwiązanie

20.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu.
0 p. – za błędne uzupełnienie schematu albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Uwaga! Dopuszcza się zapis stopni utlenienia za pomocą cyfr arabskich.

20.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu.
0 p. – za błędne uzupełnienie schematu albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Uwaga! Zadanie 20.2. oceniamy również wtedy, gdy zdający nie otrzymał pozytywnej oceny za rozwiązanie zadania 20.1.

20.3. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie współczynników stechiometrycznych.
0 p. – za błędne współczynniki stechiometryczne albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Uwaga! Zadanie 20.3. oceniamy również wtedy, gdy zdający nie otrzymał pozytywnej oceny za rozwiązanie zadania 20.1. i 20.2.

20.4. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie zdania.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
W opisanej reakcji kwas siarkowy(VI) ulega (redukcji / utlenianiu) do tlenku siarki(IV), przez co powoduje (redukcję / utlenianie) węgla do tlenku węgla(IV).

Uwaga! Zadanie 20.4. oceniamy również wtedy, gdy zdający nie otrzymał pozytywnej oceny za rozwiązanie zadania 20.1., 20.2. i 20.3.