Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 9.

Kategoria: Dysocjacja pH Typ: Napisz równanie reakcji Oblicz

Kwas siarkowy(VI) w temperaturze pokojowej jest oleistą cieczą o gęstości prawie dwukrotnie większej niż gęstość wody. Czysty, bezwodny kwas siarkowy(VI) ulega częściowej autodysocjacji, dzięki czemu przewodzi prąd elektryczny.
W wyniku reakcji kwasu siarkowego(VI) z wodorotlenkiem sodu, w której stosunek molowy substratów jest równy 1 : 1, powstaje wodorosiarczan(VI) sodu. Wodny roztwór wodorosiarczanu(VI) sodu charakteryzuje się kwasowym odczynem, ponieważ jony obecne w roztworze ulegają reakcji zgodnie z poniższym równaniem:

chemia-2018-zadanie-9.svg

Stała równowagi opisanej reakcji w temperaturze T jest równa 1,0 · 10−2.

Na podstawie: T. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.

9.1. (0–1)

Napisz równanie autodysocjacji kwasu siarkowego(VI) polegającej na przeniesieniu protonu z jednej cząsteczki H2SO4 do drugiej. W równaniu podkreśl wzór kwasu Brønsteda sprzężonego z cząsteczką H2SO4 jako zasadą Brønsteda.

9.2. (0–2)

Rozpuszczono 0,600 g NaHSO4 w wodzie i otrzymano 100 cm3 roztworu o temperaturze T. W tym roztworze reakcji z wodą uległo znacznie więcej niż 5% jonów wodorosiarczanowych(VI).

Oblicz pH tego roztworu. Wynik końcowy podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie

9.1. (0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne napisane równania autodysocjacji i podkreślenie wzoru kwasu Brønsteda.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

matura-chemia-2018-zadanie-9_1a-k.svg

9.2. (0–2)

Schemat punktowania

2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z jednostką.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia (również błędnego wyrażenia na stałą dysocjacji) albo brak rozwiązania.

Uwaga! Zastosowanie uproszczonych zależności w obliczeniach jest błędną metodą. Uwaga! Rozwiązanie, w którym zdający zapisze wynik z wymaganą dokładnością, a następnie poda go z mniejszą dokładnością, należy uznać za poprawne.

Przykładowe rozwiązania

Rozwiązanie I:

matura-chemia-2018-zadanie-05-pr-nowa-9_2a-k.svg

Rozwiązanie II:

matura-chemia-2018-zadanie-05-pr-nowa-9a-k.svg

Rozwiązania tego równania kwadratowego to: