Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Kwas akrylowy jest związkiem o wzorze

CH2=CHCOOH

W warunkach laboratoryjnych jest on cieczą.

Napisz, czy wzór półstrukturalny CH2=CHCOOH odpowiada dwóm izomerom geometrycznym cis–trans. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną ocenę wraz z uzasadnieniem.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Nie, ponieważ jeden z atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym połączony jest z takimi samymi podstawnikami (lub z dwoma atomami wodoru).