Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Sole Typ: Napisz równanie reakcji Zaprojektuj doświadczenie

W temperaturze T stała dysocjacji kwasowej kwasu etanowego (octowego) jest równa Ka = 1,8 · 10–5, a stała dysocjacji zasadowej amoniaku jest równa Kb = 1,8 · 10–5.
Przeprowadzono doświadczenie, w którym po zmieszaniu reagentów w stosunku stechiometrycznym powstały wodne roztwory soli o temperaturze T. Odczyn roztworu wodnego otrzymanej soli:

  • w probówce I był zasadowy;
  • w probówce II – kwasowy;
  • w probówce III – obojętny.

16.1. (1 pkt)

Uzupełnij schemat przeprowadzonego doświadczenia. Wpisz wzory użytych odczynników wybranych spośród:

NH3 (aq)     CO2 (g)     K (s)     HCl (aq)

16.2. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania tej soli, której wodny roztwór powstał w probówce I.

Rozwiązanie

16.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za uzupełnienie schematu doświadczenia – poprawny wybór i wpisanie wzorów użytych odczynników.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

16.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej równania reakcji przy poprawnym wyborze i wpisaniu wzoru odczynnika (probówka I) w zadaniu 16.1.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne) lub błędny wybór odczynnika w zadaniu 16.1. albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
OH + CO2 → HCO3   lub   2OH + CO2 → CO2−3 + H2O