Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 17.

Kategoria: Metale Typ: Napisz równanie reakcji Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W celu porównania reaktywności różnych metali wykonano doświadczenie, w którym płytkę z metalu M zważono i umieszczono w naczyniu zawierającym wodny roztwór pewnej soli. W wyniku zachodzącej reakcji roztwór się odbarwił. Płytkę wyjęto, opłukano wodą destylowaną, wysuszono i zważono ponownie. Ustalono, że w wyniku reakcji masa płytki zmalała.

17.1. (0–1)

Wybierz i podkreśl jeden symbol metalu w zestawie I i jeden wzór odczynnika w zestawie II, tak aby otrzymać schemat przeprowadzonego doświadczenia.

schemat doświadczenia

17.2. (0–1)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła podczas doświadczenia.

Rozwiązanie

17.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawny wybór i podkreślenie symbolu metalu oraz wzoru odczynnika.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Zestaw I: Ag / Al / Au / Sn
Zestaw II: Al(NO3)3 (aq) / CuSO4 (aq) / AgNO3 (aq)

17.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej przy poprawnym wyborze i zaznaczeniu symbolu metalu oraz wzoru odczynnika w zadaniu 17.1.
0 pkt – błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub błędny wybór, lub brak zaznaczenia symbolu metalu i wzoru odczynnika w zadaniu 17.1. albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Sn + Cu2+ → Sn2+ + Cu