Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 36.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Estry i tłuszcze Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Organiczne bezwodniki kwasowe można otrzymać przez odwodnienie kwasów karboksylowych w podwyższonej temperaturze. Jeżeli są to kwasy monokarboksylowe, zachodzi kondensacja z udziałem dwóch cząsteczek kwasu. Przebieg opisanej reakcji przedstawiono na poniższym schemacie:

odwodnienie kwasów karboksylowych

Produktami reakcji bezwodników kwasowych z fenolami albo alkoholami są estry i kwasy karboksylowe.

Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu acetylosalicylowego, jeżeli jednym z substratów jest bezwodnik kwasu octowego (etanowego). Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

 równanie reakcji otrzymywania kwasu acetylosalicylowego do uzupełnienia

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie równania reakcji (uzupełnienie schematu).
0 pkt – błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

 równanie reakcji otrzymywania kwasu acetylosalicylowego

Uwaga: Wzory substratów mogą być zapisane w dowolnej kolejności. Zapis wzoru bezwodnika octowego w postaci (CH3CO)2O jest poprawny.