Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 8.

Kategoria: pH Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W wodnych roztworach słabych kwasów jednoprotonowych zachodzi dysocjacja. Dla danej wartości stężenia molowego roztworu i w danej temperaturze ustala się stan równowagi między cząsteczkami i jonami obecnymi w roztworze.

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność stopnia dysocjacji (α) dwóch kwasów jednoprotonowych HX i HQ od stężenia molowego roztworu w temperaturze 20 °C.

Wartości stopnia dysocjacji kwasu HX dla wybranych stężeń molowych (𝑐0) zebrano w tabeli (𝑡 = 20 °C).

𝑐0, mol ∙ dm−3 0,002 0,008 0,018 0,028 0,042 0,100
α, % 43,6 25,2 17,6 14,4 11,9 7,9

W tabeli poniżej umieszczono wartości pH czterech roztworów kwasu HX o wybranych stężeniach molowych, a na wykresie przedstawiono logarytmiczną zależność pH roztworu tego kwasu od jego stężenia molowego w zakresie stężeń od 0,002 mol ∙ dm−3 do 0,028 mol ∙ dm−3 (𝑡 = 20 °C).

Uzupełnij tabelę brakującymi wartościami pH (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) oraz dokończ wykres zależności pH roztworu kwasu HX od jego stężenia molowego. Następnie oblicz stężenie molowe jonów X i stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek HX w roztworze o pH = 2,2. Odczyt z wykresu wykonaj z dokładnością do 0,002 mol · dm−3, a wartości stężenia molowego jonów X i cząsteczek HX podaj z dokładnością do 0,001 mol · dm−3.

𝑐0, mol ∙ dm−3 0,002 0,008 0,018 0,028 0,042 0,100
pH 3,1 2,7 2,5 2,4

W roztworze o pH = 2,2 stężenie molowe jonów X jest równe , a stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek kwasu HX jest równe .

Rozwiązanie

Zasady oceniania
Za rozwiązanie zadania można otrzymać łącznie od 0 do 4 punktów, w tym:
– od 0 do 2 punktów za obliczenie wartości pH i dokończenie wykresu
ORAZ
– od 0 do 2 punktów za obliczenie stężenia jonów X i stężenia cząsteczek HX, zgodnie z poniższymi zasadami.
W zakresie obliczenia wartości pH i wykonania wykresu:
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia pH, poprawne obliczenie i napisanie w tabeli dwóch wartości pH z właściwą dokładnością oraz poprawne naniesienie punktów i dokończenie wykresu.
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody rozwiązania prowadzącej do obliczenia pH, wykonanie obliczeń i napisanie w tabeli wartości pH oraz dokończenie wykresu, ale:
▪ popełnienie błędu rachunkowego (błędna jedna wartość pH) i sporządzenie wykresu adekwatnie do danych zapisanych w tabeli
LUB
▪ niedokładne naniesienie punktów na wykresie.
ALBO
– poprawne naniesienie punktów i dokończenie wykresu bez uzupełnienia tabeli.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody albo brak rozwiązania.

Uwaga 1.: Podanie wyników z dokładnością większą niż wymagana nie skutkuje utratą punktów.
Uwaga 2.: Zdający może uzyskać 1 pkt za uzupełnienie tabeli dwoma wartościami pH, które są inne niż wartości podane w przykładowym rozwiązaniu zadania, jeżeli przedstawi poprawny sposób ich obliczenia (poprawną metodę). Za poprawne obliczenie i poprawne naniesienie tych punktów oraz dokończenie wykresu zdający otrzymuje łącznie 2 pkt.
Uwaga 3.: Jeśli obie wartości pH w tabeli są wynikiem wykorzystania do obliczeń niedokładnej wartości α oszacowanej na podstawie wykresu zamieszczonego w informacji wprowadzającej, to za uzupełnienie tabeli zdający nie otrzymuje punktu, ale za poprawne naniesienie punktów oraz dokończenie wykresu zdający otrzymuje 1 pkt.
ORAZ
W zakresie obliczenia wartości stężenia jonów X i stężenia cząsteczek HX w roztworze:
2 pkt – poprawne odczytanie z wykresu z właściwą dokładnością wartości stężenia molowego roztworu kwasu HX o pH równym 2,2, zastosowanie poprawnej metody, obejmującej obliczenie stężenia jonów X i stężenia cząsteczek HX w roztworze na podstawie podanej wartości pH i stężenia kwasu odczytanego z wykonanego wykresu, oraz podanie wyników z właściwą dokładnością i właściwą jednostką.
1 pkt – odczytanie z wykresu z właściwą dokładnością wartości stężenia molowego roztworu kwasu HX o pH równym 2,2, obliczenie stężenia jonów X i stężenia cząsteczek HX w roztworze, ale:
▪ popełnienie błędów rachunkowych lub błąd odczytu danych
LUB
▪ podanie wyników z jednostką inną niż mol ∙ dm−3,
LUB
▪ podanie wyników z niewłaściwą dokładnością.
ALBO
– poprawne obliczenie stężenia jonów X na podstawie podanej wartości pH roztworu kwasu.
ALBO
– odczytanie z wykresu z właściwą dokładnością wartości stężenia molowego roztworu kwasu HX o pH równym 2,2 oraz obliczenie stężenia jonów X i stężenia cząsteczek HX w roztworze i podanie wyników z właściwą jednostką, ale zastosowanie do rozwiązania niedokładnej wartości 𝛼 oszacowanej na podstawie wykresu zamieszczonego w informacji wprowadzającej.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody albo brak rozwiązania.

Uwaga 4.: Podanie wyników z dokładnością większą niż wymagana nie skutkuje utratą punktów.
Uwaga 5.: Zdający może obliczyć wartość stałej dysocjacji K na podstawie danych zawartych w informacji do zadania (dla dowolnych wartości α i co) i otrzymaną wartość zastosować do rozwiązania drugiej części zadania (patrz rozwiązanie Sposób 2.). W takim przypadku za swoje rozwiązanie może uzyskać maksymalnie 2 pkt, według następujących zasad:
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia stężenia jonów X i stężenia cząsteczek HX oraz poprawne wykonanie obliczeń (bez uzupełnienia tabeli, wykonania wykresu i odczytywania wartości stężenia kwasu XH).
1 pkt – obliczenie stężenia jonów X i stężenia cząsteczek HX, ale:
▪ popełnienie błędów rachunkowych
LUB
▪ podanie wartości stężeń z jednostką inną niż mol ∙ dm−3.
ALBO
– poprawne obliczenie stężenia jonów X.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania
Sposób 1.
[H+] = 𝛼 ∙ c0 oraz pH = – log[H+]

Uwaga: Poprawnie narysowany wykres musi zawierać 2 poprawnie naniesione punkty (na przecięciu odpowiednich linii siatki). Punkty muszą być połączone krzywą lub odcinkami. Za poprawny należy uznać każdy odczyt adekwatny do wykonanego wykresu i dokonany z właściwą dokładnością.

pH = 2,2 ⇒ c0 = 0,068 mol ∙ dm–3 (wartość odczytana z wykresu)
[H+] = [X] = 10–2,2 mol ∙ dm–3 = 𝟎,𝟎𝟎𝟔 𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐝𝐦–𝟑
[HX] = c0 – [H+] = (0,068 – 0,006) mol ∙ dm–3 = 𝟎,𝟎𝟔𝟐 𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐝𝐦–𝟑

W roztworze o pH = 2,2 stężenie molowe jonów X jest równe 𝟎,𝟎𝟎𝟔 𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐝𝐦–𝟑, a stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek kwasu HX jest równe 𝟎,𝟎𝟔𝟐 𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐝𝐦–𝟑.

Sposób 2.
[H+] = [X] = 10–2,2 mol ∙ dm–3 = 𝟎,𝟎𝟎𝟔 𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐝𝐦–𝟑
Obliczenie wartości stałej dysocjacji 𝐾 na podstawie danych zawartych w informacji do zadania i obliczenie wartości stężenia molowego roztworu, w którym stężenie jonów [H+] ma wartość 0,006 mol ∙ dm–3
dane odczytane z dowolnej kolumny tabeli, np.: 𝛼 = 25,2%, c0 = 0,0080 mol ∙ dm–3

𝐾 = 𝛼2 ∙ c01 – 𝛼 ⇒ 𝐾 = 6,79 ∙ 10–4

𝐾 = 𝛼2 ∙ c'01 – 𝛼
c'0 = [H+]2 + 𝐾 ∙ [H+]𝐾
c'0 = 0,060 mol ∙ dm–3

[HX] = c0 – [H+]
[HX] = (0,060 – 0,006) mol ∙ dm–3 = 𝟎,𝟎𝟓𝟒 𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐝𝐦–𝟑