Chemia - Matura Marzec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 11.

Kategoria: Sole Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Przygotowano wodne roztwory czterech soli: azotanu(V) sodu, fluorku sodu, chlorku amonu i azotanu(III) amonu, o takim samym stężeniu molowym równym 0,1 mol∙dm–3.

11.1. (0–1)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w roztworze chlorku amonu.

11.2. (0–1)

Określ, jaką funkcję (kwasu czy zasady Brønsteda) pełni woda w reakcji zachodzącej w roztworze fluorku sodu.

Rozwiązanie

11.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie równania reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
NH+4 + 2H2O ⇄ NH3 · H2O + H3O+
ALBO
NH+4 + H2O ⇄ NH3 + H3O+
ALBO
NH+4 + H2O ⇄ NH3∙H2O + H+

11.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne określenie funkcji wody.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
(funkcję) kwasu