Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 108.

Kategoria: Tlenki Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie. Celem doświadczenia było zbadanie właściwości chemicznych Al2O3. Do probówek ze stałym Al2O3 dodano w nadmiarze stężony NaOH (aq) i HCl (aq).

a)Napisz, jakie możliwe do zaobserwowania zmiany towarzyszyły reakcjom zachodzącym w obu probówkach.
b)Zapisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które zaszły w obu probówkach, wiedząc, że produktem jednej z nich jest jon tetrahydroksoglinianowy.
c)Na podstawie wyników przeprowadzonego doświadczenia określ charakter chemiczny Al2O3.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Probówka I: Osad roztworzył się.
Probówka II: Osad roztworzył się.

b)
(0-1)

Probówka I:
Al2O3 + 3H2O + 2OH → 2[Al(OH)4]

Probówka II:
Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2O

c)
(0-1)

Al2O3 ma charakter amfoteryczny.

Wskazówki

Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, należy zauważyć, że w planowanym doświadczeniu na tlenek glinu podziałano mocną zasadą i mocnym kwasem. Zdający powinien znać przykłady tlenków amfoterycznych, ich zachowanie wobec mocnych zasad oraz mocnych kwasów, a wskazanie prawidłowych obserwacji potwierdza tę umiejętność. Zapis w formie jonowej równania reakcji Al2O3 z wodnym, stężonym roztworem wodorotlenku sodu i ze stężonym kwasem solnym potwierdza charakter amfoteryczny badanego tlenku.