Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 135.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Napisz równanie reakcji

Przeprowadzono ciąg przemian chemicznych, w wyniku których z karbidu zawierającego 20% zanieczyszczeń otrzymano kwas etanowy (octowy). Przemiany te można przedstawić poniższym schematem.

CaC2 I C2H2 II CH3CHO III CH3COOH

Wydajności kolejnych przemian (etapów) były odpowiednio równe:
WI = 85%, WII = 80%, WIII = 95%.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami I, II i III.

Rozwiązanie

I: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + CH≡CH
II: CH≡CH + H2O (kat.) CH3CHO
III: CH3CHO + 1/2O2 (kat.) CH3COOH

Uwaga: Elementy rozwiązania umieszczone w nawiasie nie są wymagane.

Wskazówki

Rozwiązanie zadania polega na napisaniu równań reakcji na podstawie podanego w informacji do zadań ciągu przemian. Zwrócić uwagę, że zgodnie z poleceniem do zadania w równaniach reakcji trzeba zastosować wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Dokładna analiza schematu pozwoli Ci na ustalenie wzorów większości reagentów, a znajomość właściwości związków chemicznych niewątpliwie ułatwi rozwiązanie zadania. Pamiętaj, że zawsze po zapisaniu wzorów substratów i produktów trzeba dokonać bilansu masy i dobrać współczynniki stechiometryczne.