"Nowa" matura z biologii 2022 - proponowane odpowiedzi

Przedstawiam poniżej moje własne propozycje odpowiedzi do arkusza maturalnego z biologii. Pamiętajcie, że są to tylko propozycje, oficjalny klucz zostanie wydany przez CKE.

Artykuł zawiera autorskie odpowiedzi stworzone przed publikacją oficjalnego klucza. Aby zapoznać się z oficjalnym kluczem CKE powyższej matury skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

Zadanie 1.1 (0-2)

Oznaczenie etapu oddychania tlenowego ze schematu Nazwa etapu Lokalizacja etapu w komórce
1 glikoliza cytoplasma / cytozol
5 fosforylacja oksydacyjna / łańcuch oddechowy / łańcuch przenośników elektronów / łańcuch transportu elektronów / utlenianie końcowe mitochondrium / wewnętrzna błona mitochondrialna

Zadanie 1.2 (0-2)

Oznaczenie przemiany ze schematu Produkty
ATP CO2
2 N N
3 N T
4 T ? T

W kwestii bezpośredniości powstawania ATP w cyklu Krebsa to faktycznie w komórkach zwierzęcych powstaje najpierw GTP, który następnie służy do wytworzenia ATP. Kwestia czy ta przemiana ma być ujęta jako element cyklu Krebsa czy nie, jeżeli tak to ATP można uznać za bezpośredni produkt tej przemiany, jeżeli nie to bezpośrednim produktem będzie GTP. Osobiście przypuszczam, że w kluczu oficjalnym przyjęta będzie odpowiedź taka, jaką zasugerowałem wyżej.

Zadanie 2.1 (0-1)

A. 1

Nazwa wiązania: wiązanie peptydowe

Zadanie 2.2 (0-1)

seryna-histydyna-cysteina-leucyna-lizyna
lub
S-H-C-L-K

Ser-His-Cys-Leu-Lys - być może będzie uznane, w zależności od tego co autor miał na myśli pisząc o oznaczeniach literowych

Zadanie 3 (0-1)

Formą transportową asymilatów u roślin jest sacharoza, ponieważ w przeciwieństwie do skrobi jest dobrze rozpuszczalna w wodzie.

Zadanie 4.1 (0-1)

Do syntezy ATP w chloroplastach niezbędny jest przepływ elektronów ponieważ jest on siłą sprawczą dla powstania gradientu stężeń jonów H+ pomiędzy stromą i wnętrzem tylakoidu, który to gradient napędza działanie syntazy ATP syntetyzującej ATP. Transport elektronów w błonie tylakoidu prowadzi do transportu jonów H+ ze stromy do wnętrza tylakoidu. Jony H+ powracają następnie zgodnie z wytworzonym w ten sposób gradientem stężeń do stromy poprzez syntazę ATP, która wykorzystuje energię tego przejścia do syntezy ATP.

Zadanie 4.2 (0-1)

Atrazyna nie zaburza syntezy ATP w mitochondriach, ponieważ reaguje swoiście tylko z fotosystemem II nieobecnym w mitochondriach.

Zadanie 5.1 (0-1)

B. faza S

Zadanie 5.2 (0-1)

Aktywne białko Rb zmniejsza częstość podziałów komórkowych.

Zadanie 5.3 (0-1)

C. 45%

Zadanie 6.1 (0-1)

wartość MIC: 0,25 mg/l
wartość MBC: 2,0 mg/l

Zadanie 6.2 (0-1)

B. borelioza
D. gruźlica
E. tężec

Zadanie 6.3 (0-1)

rRNA współtworzy rybosomy stąd mutacja w jednym z genów kodujących rRNA u bakterii M. tuberculosis może prowadzić do zmiany struktury rybosomów tej bakterii. Działanie streptomycyny zależy od jej połączenia z małą podjednostką rybosomu bakteryjnego, stąd jeżeli zmiana będzie dotyczyła rRNA tworzącego małą podjednostkę rybosomu może to utrudnić lub uniemożliwić wiązanie się do niej streptomycyny i doprowadzi do oporności bakterii na ten antybiotyk.

Zadanie 6.4 (0-1)

C. 2.

Zadanie 6.5 (0-2)

Wirusy nie są wrażliwe na streptomycynę ponieważ nie posiadają budowy komórkowej, nie posiadają rybosomów, stąd brak miejsca uchwytu dla działania streptomycyny, która działa poprzez wiązanie się z małą podjednostką rybosomów.

Zadanie 7.1 (0-1)

B. 2.

Zadanie 7.2 (0-1)

Mutualizm jest interakcją pomiędzy gatunkami organizmów dającą korzyści obu gatunkom w takim stopniu, który praktycznie uniemożliwia osobne prawidłowe funkcjonowanie obu gatunków. W przypadku pełnika korzyścią uzyskiwaną ze współpracy z muchówkami jest zapylanie jego kwiatów głównie przez muchówki, co stanowi jeden z kluczowych elementów rozmnażania płciowego tych roślin. Muchówki zyskują natomiast pożywienie dla osobników dorosłych i larw oraz miejsce dla bezpiecznego składania jaj i początkowego rozwoju larw, które również warunkują rozwój ich populacji.

Zadanie 7.3 (0-1)

Typ przeobrażenia: zupełne
Uzasadnienie: w trakcie przeobrażenia występuje stadium poczwarki

Zadanie 7.4 (0-2)

1. T
2. N
3. T

Zadanie 8.1 (0-1)

Zarodek jest niezbędny do prawidłowej produkcji w ziarniaku jęczmienia enzymów rozkładających skrobię.

Zadanie 8.2 (0-1)

B. 3.

Zadanie 9 (0-1)

Gutacja jest procesem zależnym od aktywnego pobierania wody przez roślinę w mechanizmie parcia korzeniowego. Mechanizm parcia korzeniowego wymaga nakładów energii. Inhibitory enzymów oddechowych ograniczając efektywność oddychania komórkowego zmniejszają dostępność energii zmagazynowanej w ATP dla aktywnego transportu jonów i wody w mechanizmie parcia korzeniowego stąd w efekcie ograniczają również gutację.

Zadanie 10.1 (0-2)

1. F
2. P
3. P

Zadanie 10.2 (0-1)

Podczas II podziału mejotycznego skracanie się mikrotubul zachodzi w czasie (metafazy / anafazy) i umożliwia rozejście się (chromatyd siostrzanych / biwalentów) do przeciwległych biegunów komórki. II podział mejotyczny zapewnia właściwą (ilość DNA / ploidalność jąder) w komórkach potomnych.

Zadanie 10.3 (0-1)

A.

Zadanie 11.1 (0-1)

Z bulwy ziemniaka wycięto 18 kostek o (jednakowych / różnych) wymiarach. Następnie przygotowano wodne roztwory sacharozy o (jednakowych / dwóch różnych / kilku różnych) stężeniach, w których na godzinę umieszczono wcześniej przygotowane kostki. W celu obliczenia średnich zmian objętości kostek zmierzono ich wymiary za pomocą suwmiarki (tylko na początku / tylko na końcu / na początku i na końcu) doświadczenia.

Zadanie 11.2 (0-1)

1. P
2. F

Zadanie 11.3 (0-1)

Tkanka umieszczona we wspomnianym roztworze zmniejszyła swoją objętość na skutek ucieczki wody na zasadzie osmozy z komórek do roztworu hipertonicznego w stosunku do cytoplazmy, co doprowadziło do spadku turgoru komórek i ich objętości.

Zadanie 12.1 (0-1)

Wiewiórka czerwona i szara klasyfikowane są w dwóch rodzajach o czym świadczą różne nazwy rodzajowe tych gatunków, odpowiednio Tamiasciurus i Sciurus.

Zadanie 12.2 (0-2)

  1. Pokrycie ciała sierścią (ew. obecność wibrysów)
  2. Obecność małżowin usznych / ucha zewnętrznego

Zadanie 12.3 (0-1)

A. 3.

Zadanie 13 (0-1)

szympans: B
wiewiórka: C
krowa: A

Zadanie 14.1 (0-1)

A. 2.

Zadanie 14.2 (0-1)

1. P
2. P

Zadanie 14.3 (0-1)

Cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej i zwiększa jej stabilność co pomaga (oprócz cytoszkieletu) w utrzymaniu właściwego kształtu komórki przez błonę komórkową oraz wpływa korzystnie na stabilność odgraniczenia wnętrza komórki od środowiska zewnętrznego.

Zadanie 14.4 (0-1)

Wzrost stężenia cholesterolu w komórce (aktywuje / hamuje) syntezę receptorów LDL. Dzięki temu komórka pobiera (mniej / więcej) cholesterolu z krwiobiegu. Taki mechanizm regulacji nazywa się (dodatnim / ujemnym) sprzężeniem zwrotnym.

Zadanie 14.5 (0-1)

Delecja obu alleli genu kodującego receptor LDL uniemożliwi pobieranie cholesterolu przez komórkę ze względu na brak syntezy niezbędnego do tego procesu receptora dla LDL. Warunkiem wniknięcia cholesterolu do komórki jest przyłączenie LDL transportującego cholesterol do receptora błonowego.

Zadanie 15.1 (0-2)

1. P
2. P
3. P

Zadanie 15.2 (0-1)

Duże dawki witaminy C powodują (wzrost / spadek) aktywności hydroksylaz HIF-1, co prowadzi do (wzrostu / spadku) stężenia HIF-1 w komórkach nowotworowych. Dzięki temu zostaje (pobudzony / zahamowany) rozwój naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym.

Zadanie 15.3 (0-1)

D. osłabienie i pękanie ścian naczyń krwionośnych.

Zadanie 16 (0-1)

Występowanie plamki na dziobie.

Zadanie 17.1 (0-1)

Postawiona hipoteza została odrzucona, ponieważ udział osobników poszczególnej płci będących ofiarami sokołów jest zbliżony do populacji żywych biegusów. Nie odnotowano zwiększonego udziału samic w ofiarach sokołów.

Zadanie 17.2 (0-1)

C.

Zadanie 17.3 (0-2)

1. P?
2. P
3. F

W podpunkcie 1. zaznaczyłem odpowiedź, która moim zdaniem najprawdopodobniej pojawi się w oficjalnym kluczu, co nie zmienia faktu, że zadanie jest niejednoznaczne. Do reakcji PCR potrzebujemy trifosforanów deoksynukleozydów. W zależności jak zdefiniujemy pojęcie nukleotydu (nukleozyd + reszta fosforanowa jak np. w encyklopedii PWN lub nukleozyd + CO NAJMNIEJ jedna reszta fosforanowa jak np. w biologii Villego) może ono obejmować lub nie, swoim zakresem trifosforany deoksynukleozydów.

Zadanie 18.1 (0-1)

Insercja lub
mutacja dynamiczna ? (trudno powiedzieć czy będzie uznane)

Zadanie 18.2 (0-1)

Zmiana w strukturze I-rzędowej białka będzie polegała na dodaniu dodatkowych cząsteczek glutaminy w łańcuchu białkowym co doprowadzi do jego wydłużenia.

Zadanie 18.3 (0-2)

Genotyp matki: Hh
Genotyp ojca: hh

Krzyżówka:

H h
h Hh hh
h Hh hh

Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Huntingtona: 50% (1/2, 0,5)

Zadanie 18.4 (0-1)

Allel H utrzymuje się w populacji ponieważ choroba ujawnia się najczęściej między czwartą a szóstą dekadą życia, a więc najczęściej już po spłodzeniu potomstwa, co pozwala na przekazanie allelu H kolejnemu pokoleniu.

Zadanie 19 (0-1)

B. 2.

Zadanie 20.1 (0-1)

A. 3.

Zadanie 20.2 (0-1)

Najwyższy poziom tolerancji uzyskały rośliny z najstarszych populacji, ponieważ na drodze doboru naturalnego w kolejnych pokoleniach przewagę zyskiwały rośliny o wyższej tolerancji na miedź. Im więcej pokoleń było poddanych takiemu działaniu doboru naturalnego tym lepiej przystosowana populacja powstała.

Komentarze

Obrazek użytkownika Agnieszka.

Czy w zadaniu z mutualizmem można było napisać, że larwy, które będą zgryzac te nasiona po dostaniu się na podłoże usuną to niestrawione nasiono i dzięki temu umożliwi to roślinie rozmnazanie się?

Obrazek użytkownika Weronika Załoga

Ja tez się podpinam pod to pytanie, bo tak samo napisałam

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W mojej ocenie taka podpowiedź nie jest prawidłowa i nie wynika z tekstu. W tekście podane jest, że larwy zjadają część ZAWIĄZKÓW nasion, a nie dojrzałe nasiona. Poza tym przedstawiona koncepcja miałaby sens, gdyby zjadane zostały owoce, nie zaś same nasiona - larwy pożywiają się aby uzyskać energię, jeżeli zjadają same nasiona, to w celu ich strawienia.

Obrazek użytkownika Amelia Naumnik

Czy w zadaniu 2.2 podanie skrótów aminokwasów byłoby zaliczone? (w sensie że np Gly)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety w treści zadania zostało konkretnie podane: "posługując się pełnymi nazwami aminokwasów lub ich oznaczeniami literowymi", nie było mowy o skrótach, stąd odpowiedź taka może nie być uznana przez CKE.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Chociaż jak się zastanowić to zależy co autor zadania miał na myśli. Może jeżeli nie w pierwotnym kluczu to dałoby się to uwzględnić w odwołaniu ;)

Obrazek użytkownika Amelia Naumnik

Dziękuje, właśnie teraz tak się zastanawiałam, bo z drugiej strony np. "Gly" to też jest oznaczenie literowe tylko w skrócie, nie było napisane czy ma to być skrót jednoliterowy, czy też nie

Obrazek użytkownika Olkav

ja też napisałam właśnie tymi skrótami trzyliterowymi typu "Gly" i byłam pewna, że to jest dobrze, aż do teraz hahah szczerze to nigdzie się nie spotkałam, żeby ktoś używał skrótów jednoliterowych, bo przecież, np. lizyna i leucyna obie zaczynają się na "L", więc jak to zweryfikować czy ktoś dobrze rozpoznał te aminokwasy

Obrazek użytkownika Amelia Naumnik

no właśnie ja miałam taki sam tok myślenia i też się zdziwiłam

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Każdy aminokwas ma przypisany skrót jednoliterowy i nie jest to koniecznie pierwsza litera nazwy tego aminokwasu (np. dla lizyny jest to K)

Obrazek użytkownika Olkav

Aaa dobrze, teraz to ma sens, tylko dochodzi jeszcze kwestia tego, że tych oznaczeń jednoliterowych nie ma w tablicach ani też w wymaganiach, wiec nie mamy obowiązku ich znać na pamieć, a jednak CKE w tym zadaniu wspomina o skrótach, więc myślę, że jednak chodzi o te trzyliterowe, ale dopóki nie będzie oficjalnego klucza to nic nie wiadomo:)

Obrazek użytkownika Paula121

w 2.2 na pewno glicyna a nie seryna?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Już poprawiłem, dzięki ;)

Obrazek użytkownika Weronika Załoga

Czy w krzyżówce można zapisać genotypy: HhTT oraz hhTT?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety nie jest to prawidłowe, w zadaniu nie ma mowy o żadnych allelach T, a taki zapis sugeruje krzyżówkę dwugenową.

Obrazek użytkownika Amelia Naumnik

Dlaczego w 5.3 0%, a nie 90%? Dziecko przecież odziedziczy jeden allel od matki, która z powodu mutacji spontanicznej będzie homozygotą względem uszkodzonego genu

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Będzie homozygotą, ale tylko w obrębie komórek siatkówki, a nie komórek rozrodczych ("drugi zwykle ulega mutacji spontanicznej w komórkach siatkówki"). Nie zmienia to faktu, że się pomyliłem, powinno być 45% - połowa dzieci będzie nosicielami, a z tej połowy 90% rozwinie chorobę na skutek spontanicznej mutacji.

Obrazek użytkownika Amelia Naumnik

aaa okej rozumiem, dziękuje

Obrazek użytkownika Amelia Naumnik

Dlaczego w 17.2 nie będzie B? Jako, że u samca na obu chromosomach płci są obecne te geny, to nie powinny być 2 obrazy?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety nie. Samce są homogemetyczne więc będą miały tylko jedną długość badanego łańcucha, natomiast samice są heterogemetyczne, przez co będą miały 2 długości badanego łańcucha. Przy przeprowadzaniu elektroforezy żelowej krótsze łańcuchy wędrują szybciej docierając dalej. U samca będzie widoczny jeden pasek, bo wszystkie łańcuchy są równej długości i wędrują razem (jednym paskiem), u samicy mamy dwie długości łańcuchów, stąd dwa paski.

Obrazek użytkownika Amelia Naumnik

Dziękuje! ;)

Obrazek użytkownika Tadeusz

Zadanie 1.2 A w Komórce zwierzęcej ATP nie powstaje pośrednio przy łańcuchu Krebsa z GTP? U roślin z tego co kojarzę ATP powstaje bezpośrednio jednak w informacji do zadania przedstawiona była komórka zwierzęca.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Też to rozważałem, zależy jak szeroko pojmujemy cykl Krebsa, czy ujmiemy w nim również zmianę GTP na ATP czy nie.

Obrazek użytkownika Tadeusz

Mam nadzieję że zostanie to w kluczu uwzględnione bo mocno biłem się z myślami przy tym zadaniu

Obrazek użytkownika Arto

Czy w zadaniu 5.2 można napisać, że "podziały komórkowe komórek zawierających aktywne białko Rb uległy zahamowaniu"?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Nie jest to co prawda odpowiedź bezpośrednio na zadane pytanie, ale w sumie oddaje sens zagadnienia. Ja bym uznał ;)

Obrazek użytkownika Anna Borys

Czy do zadania 12.2 można było dać obecność sierści,obecność wibrysów.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Trudno powiedzieć jak na to będzie się zapatrywała CKE. Jest to według mnie to samo zagadnienie co obecność sierści, włosów itp. - są to te same elementy tylko trochę zmodyfikowane. Bezpieczniej było postawić na ucho, ewentualnie ucho i wibrysy.

Obrazek użytkownika Olkav

Czy w zadaniu 4.1 można było napisać, że w wyniku transportu elektronów UWALNIA SIĘ ENERGIA, która jest potrzebna do przepompowania protonów....itd
I czy w zadania 12.2 będzie uznana odpowiedź: obecność ucha zewnętrznego?

Obrazek użytkownika Tadeusz

12.2 W legendarnym zadaniu z lemurem z gimnazjalnego uznawali

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Obawiam się, że dla zadania 4.1 będzie to zbyt ogólna odpowiedź, biorąc pod uwagę, że należało odnieść się do schematu.

Moim zdaniem ucho zewnętrzne w zadaniu 12.2 również powinno być uznane.

Obrazek użytkownika Izax

Czy jeśli w zadaniu 12.2 zamiast sierść napisałam futro to będzie to uznane? 🥺

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Trudno powiedzieć, na maturze powinno się używać profesjonalnych określeń, a futro raczej kojarzy się z wyprawioną skórą lub okryciem. Niemniej wg. słownika języka polskiego ma też znaczenie takie jak sierść.

Obrazek użytkownika Agnieszka.

A czy w zadaniu 18.2 można było napisać, że po prostu zostaną dodane aminokwasy i łańcuch polipeptydowy będzie dłuższy bez konkretnej nazwy aminokwasu?

Obrazek użytkownika Amelia Naumnik

nie jestem ekspertem, aczkolwiek wydaje mi się, że w takim typie zadania wymagają zwykle podania konkretnej nazwy aminokwasu

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Struktura I-rzędowa to kolejność aminokwasów w białku, a treść zadania daje wszelkie przesłanki żeby podać co to za aminokwas będzie zmieniał strukturę I-rzędową. Niestety nie zdziwi mnie jeżeli w kluczu będzie to wymagane.

Obrazek użytkownika Wiktoriad

14.3 Cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej przez co zmniejszona zostaje wymiana substancji między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnętrznym w czym to błona ta uczestniczy. - czy coś takiego ma prawo istnieć czy wyssane z palca?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Według literatury nie jest to bezpodstawne stwierdzenie:

"Przenikanie cząsteczek przez błony może następować poprzez tzw. defekty, które powstają samoczynnie w strukturze dwuwarstwy. Są one wynikiem ruchów węglowodorowych fragmentów cząsteczek lipidów związanych z obrotami wokół wiązań podwójnych. Cholesterol ogranicza te ruchy, powodując zmniejszenie przepuszczalności błon dla niewielkich kationów, np. K+."

Obrazek użytkownika Wiktoriad

10.1:2. Zablokowanie polimeryzacji mikrotubul może hamować niekontrolowane
podziały komórkowe w obrębie guza nowotworowego.
Według tekstu polimeryzacja prowadzi do wydłużania mikrotubul(?), a przy podziałach komórkowych mówi się o skracaniu wrzeciona kinetochorowego czyli jakby depolimeryzacji mikrotubul? Czy nie wynika z tego że powinien zaznaczony być fałsz?
Chyba że polimeryzacja ma prowadzić do wytwarzania wrzeciona podziałowego to wtedy faktycznie prawda :).

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Chodzi o powstanie wrzeciona podziałowego - jeżeli nie powstaną mikrotubule to nie powstanie również wrzeciono.

Swoją drogą odciąganie chromatyd nie polega tylko na skracaniu mikrotubul lecz także na oddziaływaniu między mikrotubulami wrzeciona - część mikrotubul w okolicy równika komórki nie łączy się z chromatydami lecz na zakładkę z mikrotubulami z przeciwnego bieguna komórki za pomocą białek motorycznych, które przesuwają te rurki między sobą powodując odpychanie przeciwległych wrzecion od siebie.

Obrazek użytkownika fitoplankton

Czy w zad. 12.2 można było udzielić odpowiedzi "kończyny wsunięte pod tułów"?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety nie jest to cecha, na podstawie której możemy jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia ze ssakiem (chociażby u ptaków kończyny dolne również będą wsunięte pod tułów).

Obrazek użytkownika las 2

Będą uznawali w zadaniu z poczwarką rozwój złożony? D:

Obrazek użytkownika Olkav

wydaje mi się, że nie uznają, bo oni pytali o przeobrażenie, a to jest właśnie jeden z typów rozwoju złożonego, więc raczej trzeba było uszczegółowić

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety jest to określenie zbyt ogólne, ponieważ rozwój złożony może występować z przeobrażeniem zupełnym lub przeobrażeniem niezupełnym. Obecność stadium poczwarki świadczy o przeobrażeniu zupełnym.

Obrazek użytkownika Olkav

a czy w zadaniu 8.1 można było napisać: Zarodek stymuluje wytwarzanie enzymów
rozkładających polisacharydy w ziarniaku jęczmienia

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Na podstawie samego doświadczenia nie jesteś w stanie określić, czy zarodek pełni funkcję stymulującą, czy też może przypadkiem sam produkuje te enzymy, stąd też taki wniosek wydaje mi się nadinterpretacją wyników doświadczenia.

Obrazek użytkownika G Nadolska

A czy taka odpowiedz do zadania z przewodzeniem asymilatow będzie dobra?
Sacharoza jest mało reaktywna natomiast skrobia jest reaktywna chemicznie? Dlatego sacharoza jest formą transportową

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety nie jest to prawidłowa odpowiedź. Gdyby skrobia była bardziej reaktywna chemicznie to byłby problem z jej magazynowaniem.

Obrazek użytkownika Kingam

Co jeżeli w pytaniu o przeobrażenie napisałam ZŁOŻONE zupełne?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Taka odpowiedź może nie zostać uznana ponieważ nie ma takiego typu przeobrażenia. W odpowiedzi zostało co prawda użyte określenie prawidłowe ("zupełne"), ale gdyby chcieć uznać taką odpowiedź należałoby przyznać, że wystarczy w odpowiedzi zawrzeć jakikolwiek zlepek słów, z których jedno będzie trafione żeby uzyskać punkt. Niestety tak to nie działa.

Strony