Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W białkach zbudowanych z jednego łańcucha polipeptydowego wyróżnia się strukturę pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową. Jeżeli w skład białka wchodzą co najmniej dwa łańcuchy polipeptydowe, to białko takie ma także strukturę czwartorzędową. Każda ze struktur jest stabilizowana przez odpowiednie wiązania chemiczne.
Na rysunku przedstawiono dwa białka – mioglobinę i hemoglobinę.

Porównaj oba rodzaje białek przedstawione na rysunku – wpisz w tabelę właściwe informacje.

Białko Najwyższa rzędowość struktury Rodzaj tkanki, w której występuje Główna funkcja
mioglobina
hemoglobina

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za prawidłowe wypełnienie wszystkich komórek w obu wierszach tabeli.
1 p. – za prawidłowe wypełnienie wszystkich trzech komórek tylko w jednym wierszu tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Białko Najwyższa rzędowość struktury Rodzaj tkanki, w której występuje Główna funkcja
mioglobina III-rzędowa mięśniowa / mięśnie szkieletowe / mięsień sercowy magazynowanie tlenu
hemoglobina IV-rzędowa krew transport tlenu / gazów oddechowych / transport O2 i CO2