Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Skład organizmów Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono fragmenty cząsteczek dwóch rodzajów kwasów nukleinowych i występujące w nich zasady azotowe.

a)Podaj nazwy kwasów nukleinowych – I i II – przedstawionych na rysunku.

I.     II.

b)Na podstawie rysunku podaj jedną, widoczną na rysunkach, różnicę w strukturze i jedną różnicę w składzie chemicznym kwasów nukleinowych I i II. W odpowiedzi uwzględnij budowę obu kwasów nukleinowych.

Struktura:

Skład chemiczny:

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawnie rozpoznanie obu kwasów nukleinowych: RNA i DNA.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

I. RNA, II. DNA.

b)
(0-2)

Schemat punktowania

2 p. – za poprawnie określoną różnicę, widoczną na rysunku, w strukturze i składzie chemicznym między DNA i RNA.
1 p. – za poprawnie określoną różnicę, widoczną na rysunku, w strukturze albo w składzie chemicznym między DNA i RNA.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Struktura: cząsteczka DNA jest dwuniciowa / jest podwójną helisą / podwójną spiralą / jest zbudowana z dwóch łańcuchów nukleotydów skręconych spiralnie, a cząsteczka RNA jest jednoniciowa / jest zbudowana z jednego łańcucha nukleotydów.

Skład chemiczny: odpowiednikiem tyminy / T w DNA jest uracyl / U w RNA.