"Nowa" matura z biologii 2019 - proponowane odpowiedzi

Przygotowałem dla Was moje własne propozycje odpowiedzi na tegoroczne zadania maturalne z biologii. Mam nadzieję, że będą uznawane również przez klucz oficjalny i znajdziecie tutaj także swoje własne odpowiedzi ;)

Artykuł zawiera autorskie odpowiedzi stworzone przed publikacją oficjalnego klucza. Aby zapoznać się z oficjalnym kluczem CKE powyższej matury skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

Zadanie 1.1 (0-1)

Podjednostki rybosomalne składane są z białek i rRNA w obrębie jąderek, gdzie następuje transkrypcja rRNA, stąd potrzeba utworzenia dużej liczby rybosomów w komórkach trzustki wiąże się z lepszym rozwinięciem, a zatem lepszą widocznością, jąderek.

Zadanie 1.2 (0-1)

Trzustka w swoich komórkach produkuje enzymy białkowe wydzielane do przewodu pokarmowego, a białka wydzielane poza obręb komórki syntetyzowane są na rybosomach szorstkiej siateczki cytoplazmatycznej, tak aby mogły znaleźć się w jej cysternach, skąd zostaną przetransportowane w pęcherzykach w kierunku błony komórkowej. Białka syntetyzowane na rybosomach cytoplazmatycznych pozostają zawieszone w cytoplazmie i nie trafiają poza komórkę.

Zadanie 1.3 (0-1)

Rybosomy występujące w cytozolu i w mitochondriach różnią się stałą sedymentacji. Rybosomy z cytozolu określa się mianem rybosomów 80S zaś te z mitochondriów mianem 70S, są one mniejsze i podobne do rybosomów bakteryjnych.

Zadanie 2.1 (0-2)

Proces na schemacie A Proces na schemacie B
Fotosystemy, które uczestniczą w tych procesach PS I PS I i PS II
Fotoliza wody (zachodzi / nie zachodzi) nie zachodzi zachodzi
Wszystkie produkty ATP ATP, NADPH + H+, O2 (tlen)

Zadanie 2.2 (0-1)

W przypadku cyklicznego transportu elektronów następuje synteza jedynie ATP, nie powstaje natomiast NADPH + H+, który oprócz ATP, jest produktem niecyklicznego transportu elektronów. ATP dostarcza jedynie energii do reakcji syntezy jednak, aby doszło do syntezy związków organicznych ze związków nieorganicznych potrzebny jest również NADPH + H+ stanowiący siłę redukcyjną w tym procesie (w cyklu Calvina).

Zadanie 2.3 (0-1)

1. - F* - istnieją pewne wątpliwości, patrz komentarz 37, 38 i 39 pod artykułem
2. - P
3. - F

Zadanie 3.1 (0-1)

1. - P
2. - P
3. - P

Zadanie 3.2 (0-1)

Czas trwania dnia i nocy Stężenie fitochromu P730
(wysokie / niskie)
Wpływ danego stężenia P730 na przejście RKD w fazę generatywną Reakcja fotoperiodyczna RKD
długa noc, krótki dzień niskie stymulacja zakwitanie
krótka noc, długi dzień wysokie brak stymulacji brak zakwitania

Zadanie 4.1 (0-1)

Odpowiedź: C3

Zadanie 4.2 (0-1)

Odpowiedź: D

Zadanie 5.1 (0-1)

Odpowiedź: A i C

Zadanie 5.2 (0-1)

Zestaw B jest zestawem kontrolnym dla (zestawu A / zestawu C / zestawu D), natomiast zestaw D to zestaw (kontrolny / badawczy) dla (zestawu A / zestawu B / zestawu C).

Zadanie 5.3 (0-1)

Zestaw doświadczalny: B

Wyjaśnienie: W zestawie tym wystąpił największy ubytek wody ze względu na najintensywniejsze zachodzenie procesu transpiracji. Złożyła się na to niska wilgotność powietrza sprzyjająca transpiracji oraz brak zamknięcia aparatów szparkowych przez działanie kwasu abscysynowego, którego w tym zestawie nie podano.

Zadanie 6.1 (0-1)

W opisywanej terapii fagowej wykorzystywane są przede wszystkim bakteriofagi przeprowadzające cykl lityczny, ponieważ w cyklu tym, w przeciwieństwie do cyklu lizogenicznego, komórki bakteryjne są niszczone w wyniku namnażania wirusa, co jest celem tego typu terapii.

Zadanie 6.2 (0-1)

Bakteriofagi posiadają białkowy kapsyd, który w niskim pH mógłby ulec denaturacji, co doprowadziłoby do utraty jego funkcji i niemożności adhezji i penetracji do komórek bakteryjnych.

Zadanie 6.3 (0-1)

1. - F
2. - P
3. - P

Zadanie 6.4 (0-1)

cholera     gruźlica     malaria     odra     świnka     tężec

Zadanie 7 (0-2)

Rysunek Nazwa rodzajowa gatunku Numer opisu gatunku
A cis 4
B jałowiec 2

Zadanie 8.1 (0-1)

Obecność endofitów redukuje negatywny wpływ zakażenia fitoftorą na liście u kakaowca.

Zadanie 8.2 (0-1)

Strzępki troficzne grzybni workowców są (haploidalne / diploidalne), powstają na nich lęgnie i plemnie, w których po (mitozie / mejozie) tworzą się liczne jądra komórkowe, łączące się po procesie płciowym w pary jąder sprzężonych. W zarodniach, po kariogamii i kolejnych podziałach, powstają zarodniki workowe, które są (mitosporami / mejosporami).

Zadanie 8.3 (0-1)

Odpowiedź: C

Zadanie 9.1 (0-1)

1. - P
2. - F
3. - P * - istnieją pewne wątpliwości, patrz komentarz #14 i #15 pod artykułem

Zadanie 9.2 (0-1)

Żywicielem ostatecznym jest mucha tse-tse, ponieważ to w jej organizmie dochodzi do rozmnażania płciowego świdrowca gambijskiego.

Zadanie 9.3 (0-1)

W organizmie ssaków występuje forma 2n świdrowca, ponieważ powstaje ona zazwyczaj w wyniku zapłodnienia zachodzącego w organizmie muchy tse-tse, z której jest ona przenoszona na człowieka.

Zadanie 9.4 (0-1)

Układ odpornościowy człowieka rozpoznaje obce antygeny na powierzchni świdrowca w postaci białka VGS, którym jest on pokryty i przeciwko nim produkuje przeciwciała, jednakże antygeny te zmieniają się w kolejnych pokoleniach pasożyta co prowadzi do nieskuteczności uprzednio wytworzonej linii przeciwciał i konieczności rozpoznania antygenów przez układ odpornościowy od nowa. To znacznie utrudnia skuteczne i całkowite wyeliminowanie pasożyta przez układ odpornościowy.

Zadanie 10.1 (0-1)

Odpowiedź: A, C, E, F

Zadanie 10.2 (0-1)

Pajęczakiem jest gatunek D, ponieważ posiada on 4 pary odnóży krocznych.
lub nie posiada on pary czułek charakterystycznych dla większości przedstawicieli pozostałych grup stawonogów.

Zadanie 11.1 (0-1)

Odpowiedź: Oddychanie komórkowe tlenowe

Zadanie 11.2 (0-1)

Gruba warstwa podskórnej tkanki tłuszczowej niedźwiedzi polarnych stanowi dodatkową barierę termoizolacyjną zapobiegającą nadmiernej utracie ciepła organizmu, co jest szczególnie istotne w zimnym klimacie w jakim żyją.

Zadanie 11.3 (0-1)

Występowanie niedźwiedzi polarnych jest ograniczone dostępnością lodu morskiego, podczas gdy proces globalnego ocieplenia prowadzi do topnienia pokrywy lodowej i zmniejszania się obszarów występowania tych zwierząt. Działania prowadzące do ograniczenia globalnego ocieplenia ograniczając proces topnienia pokrywy lodowej przyczyniają się tym samym do zachowania obszarów występowania niedźwiedzi polarnych i ochrony populacji tego gatunku.

Zadanie 12.1 (0-1)

  1. stopień zatrucia pacjenta: bardzo ciężki
  2. przybliżony czas, w którym pacjent był narażony na działanie CO – przy założeniu, że nie wykonywał żadnego wysiłku fizycznego: 3 godziny

Zadanie 12.2 (0-1)

Wysiłek fizyczny skraca czas, po którym występują objawy zatrucia czadem, ponieważ prowadzi on do zwiększenie wentylacji płuc i przyspieszenia krążenia płucnego, co sprzyja zwiększonemu przyswajaniu CO. Jednocześnie wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, co przy upośledzonym przez CO jego transporcie we krwi / wypieraniu tlenu z hemoglobiny przez CO (przez większe od tlenu powinowactwo CO do hemoglobiny), sprzyja wcześniejszemu zużyciu jego rezerw i pojawieniu się objawów zatrucia.

Zadanie 13 (0-2)

  1. Zwiększona pojemność minutowa serca prowadzi do zwiększenia przepływu kwi przez płuca, pozwalając na szybszy i skuteczniejszy transport ciepła z wnętrza ciała i oddanie go do otoczenia wraz z wydychanym powietrzem.
  2. Pogłębione i przyspieszone oddechy zwiększają sprawność wymiany gazu ogrzanego w płucach na chłodniejsze powietrze z otoczenia, a także zwiększa parowanie wody z dróg oddechowych, prowadząc tym samym do zwiększenia utraty ciepła organizmu.

Zadanie 14.1 (0-1)

Fragment Fab (1.) wiąże się specyficznie z określonymi antygenami.
Fragment Fc (3.) przyłącza się do receptorów w błonie komórkowej komórek efektorowych układu odpornościowego.

Zadanie 14.2 (0-1)

Odpowiedź: 4

Zadanie 14.3 (0-1)

Odpowiedź: B 4.

Zadanie 15 (0-2)

  1. Z dwóch rodzajów komórek światłoczułych – czopków i pręcików – w siatkówce ludzkiego oka dominują (czopki / pręciki), które umożliwiają widzenie (barwne / w odcieniach szarości).
  2. Wysoką rozdzielczość obrazu, czyli większą szczegółowość, zapewniają (czopki / pręciki), ponieważ każdy z nich łączy się (z jednym neuronem / z kilkoma neuronami).

Zadanie 16.1 (0-1)

Częstość występowania allelu a:
20 + 160 + 320 = 500 osobników ogółem q2 = 20/500 = 0,04 ⇒ q = 0,04 = 0,2

Częstość występowania allelu A:
p + q =1 ⇒ p = 1 - 0,2 = 0,8

Zadanie 16.2 (0-1)

1. - T
2. - T
3. - T

Zadanie 17.1 (0-1)

Odpowiedź: B. 2.

Zadanie 17.2 (0-1)

W przypadku gdy komórka znajdzie się w środowisku, w którym ma dostęp do odpowiedniej ilości tryptofanu, cząsteczki tryptofanu łącząc się z nieaktywnymi białkami represorowymi doprowadzą do ich aktywacji, dzięki czemu będą mogły przyłączać się do obszaru operatora blokując tym samym transkrypcję genów zawartych w operonie tryptofanowym przez polimerazę RNA. Doprowadzi to do braku mRNA, na podstawie którego powstały by białka enzymatyczne szlaku syntezy tryptofanu i wygaszenia endogennej syntezy tego aminokwasu.

Zadanie 17.3 (0-1)

W przypadku opisywanej w treści zadania mutacji białko represorowe nie będzie mogło ulec aktywacji przez cząsteczki tryptofanu, przez co operon tryptofanowy będzie stale ulegał ekspresji, nawet w przypadku nadmiaru tryptofanu w komórce (intensywność ekspresji nie będzie ulegała zmianom zależnym od stężenia tryptofanu w komórce).

Zadanie 18.1 (0-1)

Geny warunkujące grupy krwi układu AB0 i MN nie są ze sobą sprzężone, ponieważ leżą na różnych chromosomach (odpowiednio chromosomie 9 i 4).

Zadanie 18.2 (0-1)

Genotyp matki: IAIBLNLN
Genotyp ojca: iiLMLM

Zadanie 18.3 (0-1)

Odpowiedź: C. 50%

Krzyżówka:

IALN IBLN
iLM IAiLNLM IBiLNLM

Zadanie 19.1 (0-2)

  1. zarówno zmienność genetyczna: osobniki wysiane z nasion na poletku doświadczalnym o średniej wilgotności charakteryzowały się różnicą wzrostu - osobniki z nasion populacji bagiennej były wyższe. Świadczy to o przekazaniu genetycznych predyspozycji do różnic w wysokości, które ujawniają się niezależnie od środowiska życia.
  2. jak i zmienność środowiskowa (fenotypowa): populacja babki z klifu nadmorskiego miała dużo mniejszą wysokość w naturalnym środowisku występowania niż populacja jej potomna wysiana na glebie średniej wilgotności, co świadczy o dużym wpływie środowiska na wysokość populacji klifowej babki nadmorskiej.

Zadanie 19.2 (0-1)

1. - T
2. - N
3. - N

Zadanie 20.1 (0-1)

Ekstensywne wypasanie bydła prowadzi do zwiększenia różnorodności gatunkowej w naturalnym zbiorowisku trawiastym Ameryki Południowej (typu pampa).

Zadanie 20.2 (0-1)

Zgryzanie roślin przez bydło zapobiega zarastaniu zbiorowiska trawiastego przez gatunki szybko rosnące, które mogłyby skutecznie konkurować z pozostałymi gatunkami roślin, prowadząc do ich wyparcia i zmniejszenia różnorodności gatunkowej zbiorowiska.

Zadanie 21.1 (0-1)

1. - P
2. - F
3. - F

Zadanie 21.2 (0-1)

Liczba poziomów troficznych w ekosystemie jest ograniczona ze względu na straty energii na każdym poziomie troficznym, przez co poziomy najwyżej położone mają ograniczone zasoby do wykorzystania i nie mogą rozwinąć się na tyle dobrze, aby stanowić podstawę wyżywienia kolejnego poziomu.

Zadanie 22.1 (0-1)

Czerpanie wody z zasobu wód podziemnych w opisanym rejonie zagrażałoby populacji karbieńca diablego ponieważ mogłoby doprowadzić do obniżenia poziomu wody w zbiorniku i odsłonięcia płytko położonej półki skalnej będącej miejscem żerowania i rozmnażania się tego gatunku.

Zadanie 22.2 (0-1)

Odpowiedź: A. 1.

Zadanie 23 (0-2)

  1. Szkielet skrzydła ptaka i szkielet skrzydła nietoperza są (homologiczne / analogiczne), ponieważ mają (wspólne / różne) pochodzenie oraz plan budowy.
  2. Powierzchnie nośne umożliwiające aktywny lot ptaka i nietoperza są (homologiczne / analogiczne), ponieważ powstały (niezależnie / tylko raz) w toku ewolucji.

Komentarze

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

A w 1 przykładzie 16.2 nie powinno być N? Populacja jest przecież w równowadze genetycznej to dobór naturalny chyba nic nie zmienia?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
W zadaniu tym należy określić, czy dane zjawisko może zmienić częstość występowania alleli w populacji, a dobór naturalny niewątpliwie może do tego doprowadzić. Owszem, w przypadku populacji w stanie równowagi zakłada się, że nie zachodzi dobór naturalny, ale pytanie jest o to, co się stanie, kiedy właśnie zadziała - zatem czy w wyniku zaistnienia zjawiska równowaga będzie zawsze zachowana, czy może jednak się zmienić.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

W 9.1. przy pierwszym przykładzie ja dałam Fałsz, bo w tekście jest napisane, że "Pasożytuje on we krwi różnych ssaków z których może być przeniesiony na człowieka"

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Ja tak samo. Wystarczy hurtowy eksport zarażonych ssaków w celach konsumpcyjnych i już mamy epidemię

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Ale te ssaki zarażane są przez muchy tse-tse (bydło jest gryzione przez muchy), zatem obecność muchy jest niezbędna do powstania epidemii.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Zgadzam się z wypowiedzią "hupi123". Mucha tse-tse jest konieczna do efektywnego przenoszenia tego patogenu, pozwalającego na powstanie epidemii. Również jeżeli chodzi o transfer zakażenia od zwierząt. Możliwe jest teoretycznie przeniesienie pasożyta także z krwią bądź drogą płciową, jednak są to raczej przypadki kazuistyczne.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

A czy w 2 pytaniu tego zadania odpowiedzią mogłaby być prawda? Czy świdrowcem można się zarazić przez kontakt z krwią osoby chorej? Nie sformułowano o jaki kontakt chodzi.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Tak jak wspomniałem w komentarzu wyżej, zakażenie przez krew należy do kazuistyki i raczej domniemałbym taką możliwość w wyniku przetoczenia zakażonej krwi człowiekowi niż przez kontakt z krwią. Poza tym przez "kontakt z chorą osobą" rozumiemy zazwyczaj normalny kontakt bezpośredni, kontakt z krwią lub zakażenie drogą płciową opisuje się zwykle oddzielnie. Tak więc niestety w punkcie 2 do tego zadania prawidłową odpowiedzią będzie fałsz.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

A w 4.2 czemu D a nie A?

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Proces pęcznienia nasion jest związany z pęcznieniem koloidów i w nasionach z tego co wiem nie ma sacharozy

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Tak jak wspomniał mój przedmówca chodzi o pęcznienie koloidów, zatem w tym wypadku białek. Sacharoza owszem może spowodować napływ wody na zasadzie osmozy, jednak ciśnienie osmotyczne wytworzone nawet przez bardzo duże stężenie sacharozy nie byłoby wystarczające aby rozbić kolbę. Woda po prostu przestałaby napływać po osiągnięciu stanu równowagi między osiągniętym ciśnieniem hydrostatycznym "wypychającym" wodę z komórek, a spadającym w wyniku rozcieńczenia ciśnieniem osmotycznym roztworu sacharozy "pociągającym" wodę.
Obrazek użytkownika Kuba.98

Dzień dobry,
jak Pan uważa jeżeli w zadaniu 11.3 odwołałem się tylko do zmniejszenia siedlisk niedźwiedzi polarnych, co spowoduje zmniejszoną rozrodczość tych zwierząt byłoby to zaliczone? Nic nie wspomniałem na temat zdobywania pokarmu na lądzie.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry,
osobiście uważam tą odpowiedź za wystarczającą. Logicznym jest moim zdaniem, że niedźwiedzie muszą zdobywać pokarm, a będą to robić tylko w dogodnym dla siebie siedlisku. Istotnym zatem jest zaznaczenie, że miejscem występowania niedźwiedzia jest lód morski, stąd działania mające na celu ograniczenie utraty siedlisk tego ssaka będą jednocześnie sprzyjać ochronie jego populacji. Co zaś będzie w kluczu oficjalnym zobaczymy ;)

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Mam pytanie dotyczące zadania 9.1. Jeśli świdrowiec gambijski rozmnaża się w sposób bezpłciowy (według pewnego anglojęzycznego źródła, rozmnaża się on przez podział poprzeczny w ciele człowieka), to czy zmienność tą związaną z modyfikacjami genomu białka VSG można nazwać rekombinacyjną czy też mutacyjną? Nie zachodzi bowiem crossing-over (bo nie zachodzi mejoza; zaznaczono w tekście, że może ona zachodzić tylko na etapie osobnika żyjącego we wnętrzu muchy tse-tse) ani losowe łączenie się gamet. (jeśli moje rozważania okazałyby się słuszne, to w 3 powinno być F)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Oczywiście masz rację odnośnie sposobu rozmnażania świdrowca oraz braku procesów, które standardowo określane są mianem rekombinacji genów. W tekście mowa jest jednak o przenoszeniu i rearanżacji fragmentów genomu, w którym znajdują się sekwencje VSG. Powiem szczerze w pierwszym momencie przyszła mi na myśl podobna rearanżacja genów występująca w przypadku powstawania przeciwciał, gdzie mówiąc w uproszczeniu mamy wiele różnych możliwości złożenia danego przeciwciała, a składanie to następuje już na poziomie DNA komórki. Rearanżacja ta jest często określana mianem rekombinacji materiału. Jest to zaplanowane działanie organizmu i trudno tu mówić o mutacji jako takiej. Jednak w przypadku przeciwciał rearanżowane sekwencje kodujące zwykło się określać mianem genów, zatem zasada rekombinacji, że nie powstają w jej wyniku nowe geny, a powstają jedynie ich kombinacje jest zachowana. W przypadku opisanym w zadaniu nie ma podanej informacji, czy rearanżowane fragmenty DNA określane są mianem oddzielnych genów, z których składana jest sekwencja kodująca glikoproteinę VSG, mowa jest jedynie o "fragmentach genomu, w których zawarte są sekwencje kodujące VSG". Na podstawie tylko tekstu moim zdaniem trudno zatem ostatecznie i ze 100% pewnością określić, czy autorowi nie chodziło w tym przypadku o zmienność mutacyjną, jednakże osobiście, sugerując się użytym określeniem "rearanżacja", skłaniam się raczej do uznania podpunktu 3 za prawdziwy. Co zaś będzie w oficjalnym kluczu czas pokaże.
Swoją drogą dziękuję Ci za zaangażowanie się w odpowiedzi na poprzednie pytania ;)

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Dobry Wieczór, mam pytanie. Czy w zadaniu 14.2 nie powinny być 2 mostki disiarczkowe? Z wikipedii
" mostek utworzony przez dwa atomy siarki (-S-S-) dwóch cząsteczek ", liczyłem tylko te 4 atomy siarki łączące 2 łańcuchy ciężkie Fc na prawo od przerywanej linii wyznaczającej granicę pomiędzy łańcuchami. Czy należało liczyć jeszcze jakieś mostki czy tamte 4 atomy siarki to 4 wiązania? Założyłem że reszta mostków stabilizuje 3 rzędową strukturę poszczególnych łańcuchów. Wydawało mi się że jak mostek ( liczba pojedyncza) disiarczkowy to 2 atomy siarki połączone wiązaniem tworzą jeden taki mostek. Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam,
co do budowy mostków disiarczkowych masz oczywiście rację, jednak liczba wiązań wynika z faktu, iż immunoglobulina składa się z 4 łańcuchów białkowych. Policzyłeś jedynie dwa mostki wiążące dwa łańcuchy ciężkie (we fragmencie Fc przeciwciała), natomiast pominąłeś dwa mostki odpowiadające za łączenie łańcuchów lekkich z ciężkimi (we fragmencie Fab przeciwciała). Pytanie moim zdaniem było podchwytliwe i myślę, że sporo osób mogło się na tym złapać.

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

[ usunięty komentarz ]

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Obawiam się, że za taką odpowiedź nie będą przyznane punkty. W tabeli jest jasno zaznaczone, że chodzi o nazwę rodzajową. Podając dwie, rodzajową i gatunkową, pozostawiasz do wyboru, która jest która, a więc nie odpowiadasz na pytanie, które miało sprawdzić, czy rozróżniasz co to jest nazwa rodzajowa. Jeżeli dodatkowo każdy z punktów będzie przyznany za prawidłowy opis jednego z gatunków, a tak może być, wtedy zadanie zostanie całkowicie wyzerowane.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

zad. 20.1 czy niedopisanie "umiarkowane" wypasanie tylko samo wypasanie to 0pkt?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Trudno powiedzieć jak będzie to ujęte w oficjalnym kluczu, aczkolwiek moim zdaniem informacja o tym, że chodzi o ekstensywne wypasanie jest dosyć istotna. Intensywne wypasanie mogłoby mieć inny efekt niż w opisanym doświadczeniu, stąd też tak uogólniony wniosek na temat wypasania w ogóle mógłby być błędny.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Zad 20.1 Czy taka odpowiedź może zostać zaliczona? : "Wypasanie bydła prowadzi do zwiększenia różnorodności gatunkowej w naturalnym zbiorowisku trawiastym Ameryki Południowe w okresie od czerwca do stycznia." Odniosłem sie do tego przedziału czasu bo na wykresie tylko te miesiące były uwzględnione.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Osobiście nie wydaje mi się, aby konieczne było odnoszenie się w odpowiedzi do przedziału czasu, w jakim przeprowadzane było badanie, jednak nie sądzę też, aby to miało dyskwalifikować odpowiedź. Jedyną wątpliwość budzi brak wzmianki, że chodzi o wypas ekstensywny, o czym wspomniałem w komentarzu wyżej.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

11.3
Jeżeli odniosłam sie do tego, ze na terenie lodu morskiego(w domyśle, ze lód to miejsce żerowania) znajduje sie pokarm dla niedźwiedzia i roztop lodu wiąże sie z brakiem dostępności głównego pokarmu co wiąże sie z zagrożeniem, bo może prowadzić do śmierci i spadku liczebności z powodu niedożywienia?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Jeżeli odniosłaś się również do faktu, że działania zapobiegające globalnemu ociepleniu zapobiegają roztapianiu lodu to myślę, że taka odpowiedź powinna być również uznana. Aczkolwiek może zgrabniej byłoby to ująć jako redukcja terenów łowieckich niedźwiedzia.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Czy w zadaniu 11.1 odpowiedź : oddychanie wewnątrzkomórkowe będzie uznana?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Niestety nie potrafię przewidzieć oficjalnego klucza odpowiedzi, dlatego nie odpowiem na to pytanie. Moim zdaniem odpowiedź ta nie jest dość precyzyjna, ponieważ woda metaboliczna będzie powstawała tylko w przypadku oddychania tlenowego, przy beztlenowym takowa nie powstaje.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Dzień dobry,
Mam wątpliwości odnośnie poprawnej odpowiedzi na pytanie 4.2.
Czy proces pęcznienia nasion nie jest warunkowany obecnością sacharozy ?
(Odp. A)
W fazie imbibicji uruchamiane są oligosacharydy, w fazie katabolicznej białka zapasowe, skrobia, polisacharydy.
[Lewak S. Wzrost i rozwój roślin. Kiełkowanie nasion. W: Fizjologia roślin. Kopcewicz J. Lewak S. PWN 2015 Warszawa str.512]
Pozdrawiam :)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam,
w komentarzu #11 wyjaśniałem już dlaczego odpowiedź A jest błędna. Cytat, który przytoczyłaś dotyczy kolejności wykorzystania materiałów zapasowych w trakcie kiełkowania nasion - najpierw rozwijający się zarodek zużywa oligosacharydy, a potem białka i pozostałe. Nie dotyczy on mechanizmu pęcznienia nasion. Owszem, oligosacharydy zużywane są w fazie imbibicji, jednak jest to proces niezależny od pęcznienia. Ciąg przyczynowo-skutkowy wygląda raczej tak:

dostęp do wody ⇒ pęcznienie koloidu białkowego (imbibicja) ⇒ w wyniku nawodnienia możliwość rozpoczęcia procesów metabolicznych i uruchomienie rezerw oligosacharydów (faza imbibicji jeszcze trwa) ⇒ faza kataboliczna i uruchomienie pozostałych rezerw energetycznych

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Hej, czy można będzie liczyć na proponowane odpowiedzi z "starej formuły" 2019? :)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Niestety ze względu na inne obowiązki i pracę w tym roku nie uda mi się przygotować propozycji odpowiedzi do "starej formuły". Trzeba będzie cierpliwie poczekać na oficjalny klucz od CKE. Swoją drogą przyznam, że zwykle sam nie jestem w 100% pewien zgodności wszystkich swoich odpowiedzi z przyszłym kluczem, więc myślę, że brak moich propozycji nie będzie wielką stratą, a na pewno też niczego nie zmieni. Trzymam natomiast kciuki, żeby oficjalny klucz był jak najbardziej pomyślny ;)
Obrazek użytkownika Kuba.98

Mam pytanie do zad 1.2. czy jeżeli napisałem, że białka powstające na rybosomach siateczki będą ulegały procesowi wstępnej obróbki potranslacyjnej, a białka powstające na wolnych rybosomach w cytozolu nie, to może to być zaliczone?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety taka odpowiedź nie będzie zaliczona. Po pierwsze modyfikacjom potranslacyjnym mogą ulegać również białka powstające na wolnych rybosomach w cytozolu. Po drugie, Twoja odpowiedź nie wyjaśnia dlaczego akurat w trzustce znaczna część białek jest syntetyzowana na siateczce szorstkiej, a o to chodziło w pytaniu.

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Dzień dobry,
Chciałabym się zapytać o Pana zdanie na temat poziomu trudności matury w tym roku w porównaniu do zeszłorocznej? Opinie są bardzo podzielone więc zastanawiam się czy progi punktowe na lekarski ulegną zmianie...

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry,
progi punktowe na lekarski na pewno ulegną zmianie, co roku są nieco inne. Biorąc pod uwagę dwa ostatnie lata można było zauważyć spadek. Trudno jednak przewidzieć jakie będą w tym roku. Nie sądzę też aby ocena poziomu trudności matury cokolwiek w tej materii wniosła, ponieważ jest to kwestia indywidualna, a na progi potencjalnie będzie wpływać jaką trudność sprawiły zadania tegorocznym maturzystom, a nie mi ;) Wiem, że pewnie oczekiwałaś nieco innej odpowiedzi, ale każda inna byłaby moim zdaniem wróżeniem z fusów.

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Okej, rozumiem. Dziękuję za odpowiedź :)

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Zadanie 2.3
Przecież przenośniki elektronów w rzeczy samej znajdują się w stromie, czyli od strony części katalitycznej syntazy ATP ("kuli"). Natomiast fotosystemy zawierające barwniki, czyli chlorofil znajdują się w błonie tylakoidów. Czy odpowiedź nie powinna brzmieć:
P
P
F ?

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Z tego co wiem zarówno przenośniki jak i fotosystemy I i II znajdują się w błonie tylakoidów ;)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Jak dla mnie podpunkt ten jest dyskusyjny. Zależy jak rozumieć "w tylakoidach gran" Przyznam, że proponując odpowiedź miałem na myśli rozumienie tego stwierdzenia jako lokalizacje barwników wewnątrz tylakoidów. Ponad to główną moją wątpliwość budzi sformułowanie stwierdzenia w taki sposób, jakby lokalizacja przenośników elektronów i barwników była odmienna, a przecież zarówno jedne jak i drugie znajdują się w błonie tylakoidów, co więcej przenośniki elektronów, takie jak plastocyjanina, można znaleźć również w świetle tylakoidów. Z tego też względu pozostawiam proponowaną przeze mnie odpowiedź, aczkolwiek ze znakiem zapytania. Zobaczymy co znajdzie się w oficjalnym kluczu.

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Czy w 11.1 można udzielić odpowiedzi: Cykl Krebsa?

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

A beta-oksydacja?

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Na pewno nie, produktem b-oksydacji nie jest woda :(

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety ani beta-oksydacja, ani cykl Krebsa nie będą dobrymi odpowiedziami na to pytanie. Procesy te są źródłem zredukowanych przenośników elektronów i to dopiero w łańcuchu oddechowym protony i elektrony z nich uzyskane zostaną przetransportowane na tlen, tworząc cząsteczki wody. Co więcej w cyklu Krebsa woda jest raczej zużywana, tak bowiem wygląda sumaryczny wzór reakcji tam zachodzących:
acetylo-CoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2 H2O → 2 CO2 +3 NADH + FADH2 + GTP + 2 H+ + CoA

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Czy jest szansa że zostanie uznane określenie że swidrowiec przechodzi intensywne mutacje?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Jeżeli chodzi o zadanie 9.4 to niestety będzie to niepełna odpowiedź, nie wyjaśnia ona bowiem w jaki sposób mutacje te (o ile mówimy w tym wypadku o mutacjach) utrudniają układowi odpornościowemu likwidację świdrowca. Odpowiedź tego typu bardziej pasowała by do pytania "podaj/określ", nie zaś "wyjaśnij". Swoją drogą odnośnie określenia czy rzeczywiście o mutacje chodzi napisałem już komentarz #15.

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Czyli jeśli użyłam sformułowanie mutacje i do tego całą odpowiedź rozwinęłam podobnie jak Pan, wspominając o konieczności produkcji ciągłej przeciwciał przeciwko innym antygenom to jest szansa na zaliczenie?

Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

To moja odpowiedź, Świdrowiec przechodzi intensywne mutacje, wykazuje dużą zmienność antygenową, przez to przeciwciała i limfocyty ,które zostały wytworzone przeciwko wcześńiejszym nie będą rozpoznawać nowych antygenów te nie będą niszczone .

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Niestety obawiam się, że w oficjalnym kluczu będą uwzględniane odpowiedzi, które bezpośrednio odnoszą się do zmienności białka VGS, jako że chodzi o zmienność dokładnie tego białka - w Twojej wypowiedzi tego brakuje. Co do mutacji, tak jak wspomniałem wyżej, raczej skłaniam się do określenia opisanej zmienności jako rekombinacyjną, jednak ze względu na moim zdaniem nie dość precyzyjną informację w treści zadania kwestia ta będzie rozstrzygnięta przez oficjalny klucz.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Czy sama odpowiedź w zadaniu o czadzie że dojdzie do szybszego zużycia tlenu przez pracujące mięśnie i większego na niego zapotrzebowanie, ale nie będzie mogła przyłączyc się jego wystarczająca ilość do oddychania innych komórek przez co dojdzie do szybszych objawów niedokładnia jest poprawna?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Twoja wypowiedź w formie w jakiej ją przedstawiłaś jest nieco chaotyczna i trudna do zrozumienia. Przede wszystkim nie zaznaczyłaś jasno, czy wysiłek fizyczny skraca czy wydłuża czas do wystąpienia objawów, choć można się tego domyślić po całości wypowiedzi (od razu przeszłaś do uzasadnienia). Druga kwestia to enigmatyczne określenie "nie będzie mogła przyłączyć się jego wystarczająca ilość do oddychania innych komórek", co można rozumieć, że tlen przyłącza się do oddychania komórek, bądź że kwestię tego gdzie tlen się przyłącza zostawiasz otwartą. Nie odnosisz się w wypowiedzi do defektu transportu tlenu wynikającego z obecności czadu, co moim zdaniem niestety dyskwalifikuje taką odpowiedź jako wyjaśnienie zjawiska.
Obrazek użytkownika użytkownik usunięty

Tu z kolei miałam na myśli fakt, iż odniosłam się jedynie do szybszego zmniejszenia sięilośći tlenu w organiźmie, bez wspomnienia o przyspieszonej wentylacji i przyśpieszonego pobierania CO

Strony