"Nowa" matura z biologii 2019 - proponowane odpowiedzi

Przygotowałem dla Was moje własne propozycje odpowiedzi na tegoroczne zadania maturalne z biologii. Mam nadzieję, że będą uznawane również przez klucz oficjalny i znajdziecie tutaj także swoje własne odpowiedzi ;)

Zadanie 1.1 (0-1)

Podjednostki rybosomalne składane są z białek i rRNA w obrębie jąderek, gdzie następuje transkrypcja rRNA, stąd potrzeba utworzenia dużej liczby rybosomów w komórkach trzustki wiąże się z lepszym rozwinięciem, a zatem lepszą widocznością, jąderek.

Zadanie 1.2 (0-1)

Trzustka w swoich komórkach produkuje enzymy białkowe wydzielane do przewodu pokarmowego, a białka wydzielane poza obręb komórki syntetyzowane są na rybosomach szorstkiej siateczki cytoplazmatycznej, tak aby mogły znaleźć się w jej cysternach, skąd zostaną przetransportowane w pęcherzykach w kierunku błony komórkowej. Białka syntetyzowane na rybosomach cytoplazmatycznych pozostają zawieszone w cytoplazmie i nie trafiają poza komórkę.

Zadanie 1.3 (0-1)

Rybosomy występujące w cytozolu i w mitochondriach różnią się stałą sedymentacji. Rybosomy z cytozolu określa się mianem rybosomów 80S zaś te z mitochondriów mianem 70S, są one mniejsze i podobne do rybosomów bakteryjnych.

Zadanie 2.1 (0-2)

Proces na schemacie A Proces na schemacie B
Fotosystemy, które uczestniczą w tych procesach PS I PS I i PS II
Fotoliza wody (zachodzi / nie zachodzi) nie zachodzi zachodzi
Wszystkie produkty ATP ATP, NADPH + H+, O2 (tlen)

Zadanie 2.2 (0-1)

W przypadku cyklicznego transportu elektronów następuje synteza jedynie ATP, nie powstaje natomiast NADPH + H+, który oprócz ATP, jest produktem niecyklicznego transportu elektronów. ATP dostarcza jedynie energii do reakcji syntezy jednak, aby doszło do syntezy związków organicznych ze związków nieorganicznych potrzebny jest również NADPH + H+ stanowiący siłę redukcyjną w tym procesie (w cyklu Calvina).

Zadanie 2.3 (0-1)

1. - F* - istnieją pewne wątpliwości, patrz komentarz 37, 38 i 39 pod artykułem
2. - P
3. - F

Zadanie 3.1 (0-1)

1. - P
2. - P
3. - P

Zadanie 3.2 (0-1)

Czas trwania dnia i nocy Stężenie fitochromu P730
(wysokie / niskie)
Wpływ danego stężenia P730 na przejście RKD w fazę generatywną Reakcja fotoperiodyczna RKD
długa noc, krótki dzień niskie stymulacja zakwitanie
krótka noc, długi dzień wysokie brak stymulacji brak zakwitania

Zadanie 4.1 (0-1)

Odpowiedź: C3

Zadanie 4.2 (0-1)

Odpowiedź: D

Zadanie 5.1 (0-1)

Odpowiedź: A i C

Zadanie 5.2 (0-1)

Zestaw B jest zestawem kontrolnym dla (zestawu A / zestawu C / zestawu D), natomiast zestaw D to zestaw (kontrolny / badawczy) dla (zestawu A / zestawu B / zestawu C).

Zadanie 5.3 (0-1)

Zestaw doświadczalny: B

Wyjaśnienie: W zestawie tym wystąpił największy ubytek wody ze względu na najintensywniejsze zachodzenie procesu transpiracji. Złożyła się na to niska wilgotność powietrza sprzyjająca transpiracji oraz brak zamknięcia aparatów szparkowych przez działanie kwasu abscysynowego, którego w tym zestawie nie podano.

Zadanie 6.1 (0-1)

W opisywanej terapii fagowej wykorzystywane są przede wszystkim bakteriofagi przeprowadzające cykl lityczny, ponieważ w cyklu tym, w przeciwieństwie do cyklu lizogenicznego, komórki bakteryjne są niszczone w wyniku namnażania wirusa, co jest celem tego typu terapii.

Zadanie 6.2 (0-1)

Bakteriofagi posiadają białkowy kapsyd, który w niskim pH mógłby ulec denaturacji, co doprowadziłoby do utraty jego funkcji i niemożności adhezji i penetracji do komórek bakteryjnych.

Zadanie 6.3 (0-1)

1. - F
2. - P
3. - P

Zadanie 6.4 (0-1)

cholera     gruźlica     malaria     odra     świnka     tężec

Zadanie 7 (0-2)

Rysunek Nazwa rodzajowa gatunku Numer opisu gatunku
A cis 4
B jałowiec 2

Zadanie 8.1 (0-1)

Obecność endofitów redukuje negatywny wpływ zakażenia fitoftorą na liście u kakaowca.

Zadanie 8.2 (0-1)

Strzępki troficzne grzybni workowców są (haploidalne / diploidalne), powstają na nich lęgnie i plemnie, w których po (mitozie / mejozie) tworzą się liczne jądra komórkowe, łączące się po procesie płciowym w pary jąder sprzężonych. W zarodniach, po kariogamii i kolejnych podziałach, powstają zarodniki workowe, które są (mitosporami / mejosporami).

Zadanie 8.3 (0-1)

Odpowiedź: C

Zadanie 9.1 (0-1)

1. - P
2. - F
3. - P * - istnieją pewne wątpliwości, patrz komentarz 12 i 13 pod artykułem

Zadanie 9.2 (0-1)

Żywicielem ostatecznym jest mucha tse-tse, ponieważ to w jej organizmie dochodzi do rozmnażania płciowego świdrowca gambijskiego.

Zadanie 9.3 (0-1)

W organizmie ssaków występuje forma 2n świdrowca, ponieważ powstaje ona zazwyczaj w wyniku zapłodnienia zachodzącego w organizmie muchy tse-tse, z której jest ona przenoszona na człowieka.

Zadanie 9.4 (0-1)

Układ odpornościowy człowieka rozpoznaje obce antygeny na powierzchni świdrowca w postaci białka VGS, którym jest on pokryty i przeciwko nim produkuje przeciwciała, jednakże antygeny te zmieniają się w kolejnych pokoleniach pasożyta co prowadzi do nieskuteczności uprzednio wytworzonej linii przeciwciał i konieczności rozpoznania antygenów przez układ odpornościowy od nowa. To znacznie utrudnia skuteczne i całkowite wyeliminowanie pasożyta przez układ odpornościowy.

Zadanie 10.1 (0-1)

Odpowiedź: A, C, E, F

Zadanie 10.2 (0-1)

Pajęczakiem jest gatunek D, ponieważ posiada on 4 pary odnóży krocznych.
lub nie posiada on pary czułek charakterystycznych dla większości przedstawicieli pozostałych grup stawonogów.

Zadanie 11.1 (0-1)

Odpowiedź: Oddychanie komórkowe tlenowe

Zadanie 11.2 (0-1)

Gruba warstwa podskórnej tkanki tłuszczowej niedźwiedzi polarnych stanowi dodatkową barierę termoizolacyjną zapobiegającą nadmiernej utracie ciepła organizmu, co jest szczególnie istotne w zimnym klimacie w jakim żyją.

Zadanie 11.3 (0-1)

Występowanie niedźwiedzi polarnych jest ograniczone dostępnością lodu morskiego, podczas gdy proces globalnego ocieplenia prowadzi do topnienia pokrywy lodowej i zmniejszania się obszarów występowania tych zwierząt. Działania prowadzące do ograniczenia globalnego ocieplenia ograniczając proces topnienia pokrywy lodowej przyczyniają się tym samym do zachowania obszarów występowania niedźwiedzi polarnych i ochrony populacji tego gatunku.

Zadanie 12.1 (0-1)

  1. stopień zatrucia pacjenta: bardzo ciężki
  2. przybliżony czas, w którym pacjent był narażony na działanie CO – przy założeniu, że nie wykonywał żadnego wysiłku fizycznego: 3 godziny

Zadanie 12.2 (0-1)

Wysiłek fizyczny skraca czas, po którym występują objawy zatrucia czadem, ponieważ prowadzi on do zwiększenie wentylacji płuc i przyspieszenia krążenia płucnego, co sprzyja zwiększonemu przyswajaniu CO. Jednocześnie wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, co przy upośledzonym przez CO jego transporcie we krwi / wypieraniu tlenu z hemoglobiny przez CO (przez większe od tlenu powinowactwo CO do hemoglobiny), sprzyja wcześniejszemu zużyciu jego rezerw i pojawieniu się objawów zatrucia.

Zadanie 13 (0-2)

  1. Zwiększona pojemność minutowa serca prowadzi do zwiększenia przepływu kwi przez płuca, pozwalając na szybszy i skuteczniejszy transport ciepła z wnętrza ciała i oddanie go do otoczenia wraz z wydychanym powietrzem.
  2. Pogłębione i przyspieszone oddechy zwiększają sprawność wymiany gazu ogrzanego w płucach na chłodniejsze powietrze z otoczenia, a także zwiększa parowanie wody z dróg oddechowych, prowadząc tym samym do zwiększenia utraty ciepła organizmu.

Zadanie 14.1 (0-1)

Fragment Fab (1.) wiąże się specyficznie z określonymi antygenami.
Fragment Fc (3.) przyłącza się do receptorów w błonie komórkowej komórek efektorowych układu odpornościowego.

Zadanie 14.2 (0-1)

Odpowiedź: 4

Zadanie 14.3 (0-1)

Odpowiedź: B 4.

Zadanie 15 (0-2)

  1. Z dwóch rodzajów komórek światłoczułych – czopków i pręcików – w siatkówce ludzkiego oka dominują (czopki / pręciki), które umożliwiają widzenie (barwne / w odcieniach szarości).
  2. Wysoką rozdzielczość obrazu, czyli większą szczegółowość, zapewniają (czopki / pręciki), ponieważ każdy z nich łączy się (z jednym neuronem / z kilkoma neuronami).

Zadanie 16.1 (0-1)

Częstość występowania allelu a:
20 + 160 + 320 = 500 osobników ogółem q2 = 20/500 = 0,04 ⇒ q = 0,04 = 0,2

Częstość występowania allelu A:
p + q =1 ⇒ p = 1 - 0,2 = 0,8

Zadanie 16.2 (0-1)

1. - T
2. - T
3. - T

Zadanie 17.1 (0-1)

Odpowiedź: B. 2.

Zadanie 17.2 (0-1)

W przypadku gdy komórka znajdzie się w środowisku, w którym ma dostęp do odpowiedniej ilości tryptofanu, cząsteczki tryptofanu łącząc się z nieaktywnymi białkami represorowymi doprowadzą do ich aktywacji, dzięki czemu będą mogły przyłączać się do obszaru operatora blokując tym samym transkrypcję genów zawartych w operonie tryptofanowym przez polimerazę RNA. Doprowadzi to do braku mRNA, na podstawie którego powstały by białka enzymatyczne szlaku syntezy tryptofanu i wygaszenia endogennej syntezy tego aminokwasu.

Zadanie 17.3 (0-1)

W przypadku opisywanej w treści zadania mutacji białko represorowe nie będzie mogło ulec aktywacji przez cząsteczki tryptofanu, przez co operon tryptofanowy będzie stale ulegał ekspresji, nawet w przypadku nadmiaru tryptofanu w komórce (intensywność ekspresji nie będzie ulegała zmianom zależnym od stężenia tryptofanu w komórce).

Zadanie 18.1 (0-1)

Geny warunkujące grupy krwi układu AB0 i MN nie są ze sobą sprzężone, ponieważ leżą na różnych chromosomach (odpowiednio chromosomie 9 i 4).

Zadanie 18.2 (0-1)

Genotyp matki: IAIBLNLN
Genotyp ojca: iiLMLM

Zadanie 18.3 (0-1)

Odpowiedź: C. 50%

Krzyżówka:

IALN IBLN
iLM IAiLNLM IBiLNLM

Zadanie 19.1 (0-2)

  1. zarówno zmienność genetyczna: osobniki wysiane z nasion na poletku doświadczalnym o średniej wilgotności charakteryzowały się różnicą wzrostu - osobniki z nasion populacji bagiennej były wyższe. Świadczy to o przekazaniu genetycznych predyspozycji do różnic w wysokości, które ujawniają się niezależnie od środowiska życia.
  2. jak i zmienność środowiskowa (fenotypowa): populacja babki z klifu nadmorskiego miała dużo mniejszą wysokość w naturalnym środowisku występowania niż populacja jej potomna wysiana na glebie średniej wilgotności, co świadczy o dużym wpływie środowiska na wysokość populacji klifowej babki nadmorskiej.

Zadanie 19.2 (0-1)

1. - T
2. - N
3. - N

Zadanie 20.1 (0-1)

Ekstensywne wypasanie bydła prowadzi do zwiększenia różnorodności gatunkowej w naturalnym zbiorowisku trawiastym Ameryki Południowej (typu pampa).

Zadanie 20.2 (0-1)

Zgryzanie roślin przez bydło zapobiega zarastaniu zbiorowiska trawiastego przez gatunki szybko rosnące, które mogłyby skutecznie konkurować z pozostałymi gatunkami roślin, prowadząc do ich wyparcia i zmniejszenia różnorodności gatunkowej zbiorowiska.

Zadanie 21.1 (0-1)

1. - P
2. - F
3. - F

Zadanie 21.2 (0-1)

Liczba poziomów troficznych w ekosystemie jest ograniczona ze względu na straty energii na każdym poziomie troficznym, przez co poziomy najwyżej położone mają ograniczone zasoby do wykorzystania i nie mogą rozwinąć się na tyle dobrze, aby stanowić podstawę wyżywienia kolejnego poziomu.

Zadanie 22.1 (0-1)

Czerpanie wody z zasobu wód podziemnych w opisanym rejonie zagrażałoby populacji karbieńca diablego ponieważ mogłoby doprowadzić do obniżenia poziomu wody w zbiorniku i odsłonięcia płytko położonej półki skalnej będącej miejscem żerowania i rozmnażania się tego gatunku.

Zadanie 22.2 (0-1)

Odpowiedź: A. 1.

Zadanie 23 (0-2)

  1. Szkielet skrzydła ptaka i szkielet skrzydła nietoperza są (homologiczne / analogiczne), ponieważ mają (wspólne / różne) pochodzenie oraz plan budowy.
  2. Powierzchnie nośne umożliwiające aktywny lot ptaka i nietoperza są (homologiczne / analogiczne), ponieważ powstały (niezależnie / tylko raz) w toku ewolucji.

Komentarze

Obrazek użytkownika Wiktoria Andryskowska

Tu z kolei miałam na myśli fakt, iż odniosłam się jedynie do szybszego zmniejszenia sięilośći tlenu w organiźmie, bez wspomnienia o przyspieszonej wentylacji i przyśpieszonego pobierania CO

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Rozumiem, jednak chodziło także o to, aby odnieść się do upośledzonego transportu tlenu. Owszem, nie było moim zdaniem konieczne ujmowanie w wypowiedzi obu mechanizmów opisanych przeze mnie, istotniejsza na pewno była kwestia zużywania tlenu przez pracujące mięśnie. Niestety uznanie odpowiedzi zależy od jej konstrukcji i doboru słownictwa, tak aby przedstawiała jasne wyjaśnienie problemu, bez zbytnich uproszczeń i skrótów myślowych. Zauważyłem, że w swoich wypowiedziach często stosujesz skróty myślowe, co obniża wartość merytoryczną takiej odpowiedzi i może prowadzić do błędów. Z tego też względu, jak również ze względu na fakt, iż to nie ja będę układał oficjalny klucz i oceniał Twoją wypowiedź, nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy Twoja wypowiedź zostanie lub nie zostanie uznana.
Obrazek użytkownika Koala01

1.1 czy uważa Pan iż odniesienie się do faktu iż na terenie jaderka syntetyzowane są podjednostki rybosomow I rRNA,które są jednostkami budulcowymi rybosomow będzie wystarczające? Oczywiście dopisałam,iz dlatego jaderka są widoczne I tak dalej jak w zadaniu proszono
1.2 czy odniesienie się do faktu iż trzustka syntetyzuje hormony białkowe takie jak Insulina I glukagon przeznaczone na eksport do krwiobiegu więc rybosomy na siateczce srodplazmatycznej są bardzo liczne gdyż na nich są syntetyzowane białka przeznaczone na eksport A na rybosomach zawieszonych w cytozolu są syntetyzowane białka przeznaczone na potrzeby komorki będzie w porządku? Bez odniesienia się do enzymów trawiennych.
W 2.1 czy można było napisać 1/2 o2 nadph+h+ I atp mam na myśli produkty fazy niecyklicznej,mam wątpliwość co do 1/2 o2 nie wiem czy w nawiasie napisalam tlen czyli 1/2o2(tlen) czy po prostu 1/2 o2.
17.2 do niekatywnego represora przyłączy sie tryptofan I reperesor stanie się aktywny I przyłączy się do operatora dzięki czemu polimeraza nie dołączy się do promotora i geny które kodują enzymy tryptofanu nie ulegną ekspresji i nie wytworza sie enzymy i nie powstanie tryptofan Nie wspomniałam tutaj o tym powstałym mrna Ale dałam ekspresja genu A na ekspresję składa się chyba transkrypcja I translacja.czy to ma szanse być dobrze?
I jeszcze mam wątpliwość w
17.3 w wyniku mutacji nieaktywny represor nie będzie mógł być aktywny gdyz dojdzie do nieustannej ekspresji genu I w komórce zgromadzi się nadmiar produktu(tryptofanu)
I w 11.3 odniesienie się do faktu iż w przypadku ograniczenia globalnego ocieplenia lod morski będzie się odtwarzal dzięki czemu niedźwiedzie będą mogły zerowac. Chodzi o samo słowo odtwarzać czy może być uznawane?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

1.1. Określenie iż na terenie jąderka syntetyzowane są podjednostki rybosomów wydaje mi się nie do końca prawdziwe, ponieważ de facto, synteza części białkowej podjednostek zachodzi poza jądrem komórkowym (w wyniku translacji), natomiast w jąderkach następuje jedynie składanie części białkowej i rRNA. Odpowiedź w przedstawionej przez Ciebie postaci może zatem zostać uznana za błędną merytorycznie.

1.2. Wydaje mi się, że taka odpowiedź również powinna być wystarczająca. W poleceniu zostało ujęte to jako "uwzględnij funkcję", a nie "funkcje", zatem wystarczy odnieść się do jednej z funkcji trzustki.

2.1. Moim zdaniem powinny być uznawane zarówno odpowiedzi z podaniem współczynnika stechiometrycznego (1/2) jak i bez, z zapisem cząsteczkowym jak i nazwą "tlen".

17.2. Teoretycznie zasada przy tego typu pytaniach jest taka, że skoro należy się odnieść do schematu, to najbezpieczniej ująć w odpowiedzi wszystkie jego elementy. Moim zdaniem jednak odpowiedź jest merytorycznie poprawna i ma szansę na uznanie.

17.3. Odpowiedź w podanej formie jest nielogiczna. Wszystko psuje użycie słowa "gdyż", które zmienia całkowicie ciąg przyczynowo-skutkowy - zgodnie z przedstawioną odpowiedzią represor nie będzie aktywny ponieważ będzie zachodziła nieustanna ekspresja genu (jakiego?). Sytuacja jest natomiast zupełnie odwrotna, ponieważ to właśnie mutacja i brak aktywacji represora prowadzi do niekontrolowanej ekspresji genów struktury opisywanego operonu. Niestety przytoczona odpowiedź nie będzie zaliczona.

11.3. Moim zdaniem powoływanie się w odpowiedzi na "odtwarzanie" pokrywy lodowej jest nadinterpretacją, tym bardziej, że w treści zadania mowa jest o "ograniczeniu" globalnego ocieplenia. Możemy zatem w tym wypadku mówić raczej o spowolnieniu procesu niż jego odwróceniu. Nie jestem pewny, czy taka forma odpowiedzi będzie uznana.

Obrazek użytkownika Koala01

W 17.3 ze zmęczenia źle Panu napisalam,chodziło mi rzecz jasna że mutacja w wyniku ktorej represor nieaktywny nie bedzie mogl sie zakty wowac,będzie prowadziła do nieustannej ekspresji genu I gromadzenia nadmiaru tryptofanu w komórce.
A w 1.2 podanie że insulina I glukagon które są hormonami Białkowymi nie jest błędem merytorycznym? Chodzi mi o to ze napisalam że to białkowe A nie peptydowe.
I w zadaniu 6.2 odniesienie się że jednostka strukturalną bakteriofagu są białka które pod wpływem kwasu solnego ulegaja denaturacji która polega na zniszczeniu głównie struktury III rzędowej,białko takie przestaje pełnić swoje funkcje. To za ogólnie?
A w 9.2 mucha tse-tse bo w jej organizmie zachodzi mejoza A następnie zapłodnienie ma szanse na przejście? W tekście było jakoś napisane ze nie zawsze zachodzi rozmnażanie płciowe więc przepisałam te sformułowanie z mejoza i zaplodnieniem z tekstu I się teraz zastanawiam.
I w 1.3 jakby napisanie że różnica to rybosomy w Matrix maja stała sedymentacji 70 s a w cytozolu 80 s I 70 s to typu prokariotycznego A 80 s typu eukariotycznego . Czy nazwanie typu prokariotycznego jest uznawane?
Dziękuję uprzejmie za pomoc :) Miłego dnia oraz wieczoru :)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

17.3 - uwaga jest analogiczna jak wcześniej, nie podałaś o jaki gen chodzi, a genów w operonie tryptofanowym jest kilka. Prawidłowo należałoby raczej mówić o genach. Poza tym, odpowiedź byłaby wystarczająca, jako że polecenie dotyczy jedynie określenia skutku mutacji.

1.2 - na pewno bezpieczniejsze byłoby określenie tych hormonów jako peptydowe, ale może i taka odpowiedź zostanie uznana

6.2 - obawiam się, że taka odpowiedź może być zbyt ogólna, nie wyjaśniasz bowiem jak utrata funkcji białka budującego kapsyd ma się do aktywności preparatu

9.2 - jest to poniekąd równoznaczne z rozmnażaniem płciowym, ja bym taką odpowiedź uznał

1.3 - ostatnia uwaga, która dotyczy się wszystkich odpowiedzi. Po pierwsze nie ja układam oficjalny klucz i nie potrafię na 100% przewidzieć co w nim się znajdzie (a na pewno nie to jakie określenia się w nim pojawią). Druga kwestia, którą zauważyłem, dotyczy tego, że formułujesz swoje wypowiedzi pisemne trochę chaotycznie i niegramatycznie (zakładam, że pisałaś na telefonie), co również może mieć wpływ na ocenę. Nie dowiesz się zatem ode mnie, czy na 100% dana odpowiedź będzie uznana czy nie, bo jak mniemam na arkuszu ujęłaś to innymi słowami niż w powyższych pytaniach. Polecam poczekać cierpliwie na wyniki, ponieważ tak dogłębne roztrząsanie czy coś będzie uznane czy nie, w gruncie rzeczy niczego nie zmieni ;)

Obrazek użytkownika Koala01

Dziękuję jeszcze raz,czekam cierpliwie na wyniki zatem :)

Obrazek użytkownika Luisue

Witam!
Jeśli chodzi o pytanie pierwsze i przyczynę dobrze widocznego jąderka. W swojej odpowiedzi odniosłem się do intensywnej syntezy mRNA oraz translacji go na białka enzymów trzustkowych, które syntetyzowane są w dużych ilościach. Całość oczywiście przedstawiłem w postaci przyczyna-mechanizm-efekt. Czy uważa Pan, że intensywna synteza tego kwasu nukleinowego może być przyczyną dobrze widocznego jąderka i moja odpowiedź jest zgodna z prawdą i zostanie uznana? Wiem, że nie jest to główna przyczyna, ale z mojej wiedzy wynika, że jąderko również bierze udział w powyższym procesie.
Pozdrawiam serdecznie.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam :)
Niestety w jąderkach nie znajdują się geny kodujące enzymy trzustkowe, stąd Twoja odpowiedź nie przedstawia prawidłowo zależności między ich syntezą a dobrze widocznymi jąderkami. Synteza mRNA zachodząca w jąderkach dotyczy głównie ekspresji informacji o białkach budujących podjednostki rybosomalne.

Obrazek użytkownika Luisue

Napisałem o syntezie mRNA w jądrze komórkowym a nie samym jąderku. Zwróciłem uwagę, że ono (jąderko) jest bardziej uwidocznione właśnie ze względu na intensywność tej syntezy w obrębie jądra komórkowego. Nie napisałem jednak wprost, że w jąderku może zachodzić dojrzewanie powstałego na terenie jądra mRNA. Czy nadal jest to błąd dyskwalifikujący moją odpowiedź na pytanie?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Niestety, aby "wykazać" związek między obecnością licznych rybosomów, a dobrze widocznymi jąderkami należało odnieść się do funkcji jąderek. W Twojej odpowiedzi związek ten pozostaje nadal domyślny, nie wykonałeś zatem polecania. Sam wpływ syntezy mRNA jest co najmniej dyskusyjny, poza tym nie sądzę, żeby dojrzewanie mRNA syntetyzowanego w jądrze komórkowym miało tu jakiekolwiek znaczenie, ponieważ jąderka nie są specyficznym miejscem dla tego procesu. Obawiam się więc, że Twoja odpowiedź nie będzie punktowana.
Obrazek użytkownika Luisue

Spodziewałem się tego. Zastanawiałem się tylko czy moja odpowiedź ma jakikolwiek sens i czy ewentualnie będzie warto próbować się odwoływać. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.

Strony